Wyniki konkursów na 2016 rok

Wyniki konkursów ogłoszonych przez Urząd Miasta w Suwałkach na 2016 rok.

     Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku
 Fundacja EGO Pomoc psychologiczna w Poradni Rodzinnej Fundacji EGO   4 600  Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającej wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce
 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” Prowadzenie wielospecjalistycznej terapii dla dzieci i młodzieży 2 400
 Stowarzyszenie „ZAMIAST” Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1 500
 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Suwalski „Z piosenką na wędrówkę” 2016  1 800  Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzacyjnych wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki
 Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Przez rozwój do sukcesu 1 600
 Stowarzyszenie „ZAMIAST”  Regionalnie, czyli fajnie … 450
 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Suwalski IV Gra Miejska „Kamienie Rzucane na Szaniec” 2 400  Wspieranie działań, programów mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, wolontariatu, kreatywności, przedsiębiorczości, wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, a także  kształtowanie wartości społecznych
 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wydanie dwóch edycji biuletynu informacyjno – dydaktycznego przeznaczonego dla członków stowarzyszenia i osób niezrzeszonych 1 500  Wspieranie i upowszechnianie działań zmierzających do uczenia się przez całe życie
Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA Bezpieczny wolontariusz 2 500  Wspieranie dziań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy
Wyniki otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku
 Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy’ Malesowizna – Turtul  Poznaj miejsce, w którym żyjesz – niezwykła Hańcza 2 260  Wspieranie organizacji imprez popularyzujących aktywny wypoczynek i krajoznawstwo rodzin pn. „Suwalska turystyczna rodzinka”
 Stowarzyszenie „Oratorium św. Jana Bosko” w Suwałkach Wspieranie organizacji wydarzeń popularyzujących aktywny wypoczynek mieszkańców Suwałk poprzez dofinansowanie Rodzinnego Święta Radości i Spływu Kajakowego 3 200
 Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA  Kalendarz miejski 2016 3 000 Wspieranie wydawnictw turystycznych w tym multimedialnych, o szczególnym znaczeniu dla Suwałk
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Suwałkach Ewangelickim Śladem – Suwałki i Suwalszczyzna 5 000
 Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Suwałki Zuchowa przygoda nad jeziorem 2016 4 000  Wspieranie działań z zakresu bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz ratownictwa wodnego
 Wyniki otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa w latach 2016 – 2017.
 Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna w Suwałkach Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2016-2017  2016  100 000  Zarządzenie Nr 486/2015 z dnia 2015-12-30 – w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa w latach 2016 – 2017
2017 99 985
 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.
 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR Realizacja programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych   8 000 Udzielenie rodzinom,  w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołecznej i prawnej
  Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR  Półkolonie dla dzieci i młodzieży   6 000
  Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR  Dofinansowanie programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dwóch grup – dzieci i młodzieży   10 000
 Fundacja PROMETEUSZ Wiem kim jestem, wiem dokąd zmierzam 9 000
 Stowarzyszenie ZAMIAST  „Żyję zdrowo i bezpiecznie” – III edycja 3 500
 Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Nie po drodze” „Na moim podwórku jest zawsze ciepło 2016” 23 500
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Pomagajmy dzieciom z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii i przemocy 7 800  Profilaktyka uzależnień
 Fundacja EGO Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna 47 000
 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR  Kompleksowy program wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 12 000
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Centrum Interwencji Kryzysowej  dofinansowanie programów profilaktyki przemocy  3 000
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Centrum Interwencji Kryzysowej  Dofinansowanie prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie  8 000
 Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach  120 000 Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej
      Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w grach zespołowych
 Suwalski Klub Sportowy „Wigry”  Wigry Suwałki – szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2016   250 000  Zarządzenie Nr 479/2015 z dnia 2015-12-28 – w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2016 r.
 Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki Szkolenie w piłce siatkowej 50 000
 Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach
 Suwalski Klub Karate Kyokushin Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin  35 000        Zarządzenie Nr 479/2015 z dnia 2015-12-28 – w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2016 r.
 Suwalski Klub Badmintona  Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie  55 000
 Klub szachowy „Javena Hańcza” Szkolenie 2016 w szachach 50 000
 Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce w 2016 roku 44 000
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” Rozwój szachów w Suwałkach 13 000
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach  Szkolenie sportowe w pływaniu 50 000
 Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa   33 000
Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w latach 2016-2018
Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA  oraz Fundacja Prometeusz CWOP – Centrum Trójki 2016 100 000  Zarządzenie Nr 478/2015 z dnia 2015-12-28 – w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w latach 2016-2018
2017  100 000
 2018  100 000
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku
 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aleksandra  Wspieranie działań mających na celu dożywianie, schronienie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 35 000
 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok   Wspieranie działań mających na celu dożywianie, schronienie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 8 800  Środki z dotacji na:

  • koszt wynajmu biura na okres 3 miesięcy (okres akcji) 1200 zł;
  • koszty związane z transportem i wynagrodzeniem kierowcy (bez kosztów magazynowania) na okres 3 miesięcy (okres akcji) 6000 zł
  • koszt obsługi poz II.1 (800 zł) i poz II.3. (800 zł)
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach   Wspieranie działań mających na celu dożywianie, schronienie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 3 600
 Oratorium Św. jana Bosko  Wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich 16 000
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach  Wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich   10 000
 Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” Wspieranie usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego   5 000
Wyniki konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 Fundacja TOGATUS PRO BONO  Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2016 roku 59 946  Zarządzenie Nr 463/2015 z dnia 2015-12-15 .

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu Państwa

Wyniki konkursu na prowadzenie świetlic
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus Otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2016-2018 – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny lub inny psychoedukacyjny  2016 rok  70 000 Zarządzenie Nr 461/2015 z dnia 2015-12-10
 2017 rok  75 000
 2018 rok  80 000
 Stowarzyszenie ORATORIUM św. Jana Bosko  2016 rok  61 000
 2017 rok  66 000
 2018 rok  75 300
 Społeczna organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”  2016 rok  72 000
 2017 rok  77 800
 2018 rok  86 000
 Parafia Rzymskokatolicka św. Aleksandra  2016 rok  21 000
 2017 rok  25 200
 2018 rok  25 200
 Fundacja AZYL  2016 rok  51 000
 2017 rok  56 000
 2018 rok  63 500
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki dla osób bezdomnych i nietrzeźwych
Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym w latach 2016-2018. 2016 rok 900 000 Zarządzenie Nr 405/2015 z dnia 2015-11-16
2017 rok 850 000
2018 rok 850 000

Dodaj komentarz