Do 14 lipca – Otwarty konkurs ofert na wkłady własne !

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Rodzaje zadań publicznych

  1. Szczegółowy zakres zadań Samorządu Województwa Podlaskiego, w zakresie których współpracuje on z organizacjami pozarządowymi został określony w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
  2. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Podlaskiego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych, w zakresie następujących priorytetów:

a)      ochrona i promocja zdrowia,

b)      działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

c)      pomoc społeczna,

d)     przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

e)      kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

f)       podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

g)      działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych,

h)      turystyka i krajoznawstwo,

i)        ratownictwo i ochrona ludności,

j)        wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

k)      ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

l)        rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad_wojewodztwa/Konkurs_ofert_na_wklady_wlasne_do_projektow_finansowanych_z_funduszy_zewnetrznych.html

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo podczas pisania ofert.

Dodaj komentarz