Dotacje Fundacji PKO Banku Polskiego

Fundacja PKO banku Polskiego rozpoczęła nabór wniosków na dotacje.

Kategorie projektów:

Projekty Strategiczne to zadania Fundacji, które zakładają długofalową współpracę na zasadach partnerstwa strategicznego z dowolnym podmiotem prawnym działającym na skalę ogólnopolską. Indywidualne zasady współpracy przy realizacji każdego Projektu Strategicznego ustalane są w drodze negocjacji. Partner Fundacji powinien posiadać nienaganną reputację oraz rozległe kompetencje w danym obszarze programowym. Realizacja Projektu Strategicznego zakłada wieloletnią współpracę w postaci wsparcia finansowego i merytorycznego ze strony Fundacji, jak również przewiduje możliwość zaangażowania wolontariatu pracowniczego przy realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu.

Projekty Lokalne zakładają zaangażowanie podmiotów prawnych działających na danym terenie, którymi są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły). Przy realizacji tego typu projektu  wymagane jest przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie koordynuje proces udzielania pomocy. Do realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza w formie elektronicznej opublikowanego w systemie Fundacji).

Projekty Indywidualne ze względu na ograniczenia budżetowe nie mamy możliwości przyznawania dotacji dla tego typu projektów, za wyjątkiem zakwalifikowania danego przypadku do Charytatywnej Akcji Biegowej (zgłasza przedstawiciel WOLONTARIATU pracowniczego).

Dla zadań realizowanych samodzielnie przez Fundacje wyróżniono dodatkową podkategorię Projekty specjalne, które mogą być realizowane bez konieczności wyboru partnera w każdej z wyżej wymienionych kategorii. Projekty specjalne, to projekty własne Fundacji oraz realizowane z inicjatywy pracowników Banku i Grupy. Zgodnie z przyjętym założeniem utworzenia Fundacji potencjałem i siłą Banku są jego pracownicy, zatem dokładamy starań, aby umożliwić wszystkim pracownikom angażowanie się w działania na rzecz innych. Fundacja jest gotowa do podejmowania rozmów z potencjalnymi Wolontariuszami na temat autorskich projektów zgodnych z osobistymi zainteresowaniami, a tym samym do uczestnictwa w budowaniu nowej kultury korporacyjnej PKO Banku Polskiego.Zachęcamy pracowników PKO Banku Polskiego oraz Grupy Kapitałowej do zaangażowania w wybranych projektach i uczestnictwa w procesie budowy WOLONTARIATU pracowniczego Banku.

Obszary projektów:

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych. Organizacje społeczne stosuje podobne nazwy dla obszarów zaangażowania, ale nieco inaczej je definiują. Dlatego istotne jest poznanie definicji jakie przyjęła Fundację PKO Banku Polskiego dla poszczególnych działań:

EDUKACJA

wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w Polsce

TRADYCJA

kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu

NADZIEJA

pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych

ZDROWIE

ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna

KULTURA

ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono

EKOLOGIA

podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych

SPORT

zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych

Szczegóły: https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/