Katalog NGO

logo Centrum Trójki
Sortuj według: Nazwa organizacjiTelefonTelefon 2Kontaktowy adres e-mailkod pocztowyTwitterFacebookKRSNIPREGONAdres korenspondencyjny
Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach

 

Jednostka prowadząca Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

16-400
Featon

Zarząd:

Dobaj Paweł – Prezes Zarządu

Mucharski Krzysztof Marcin – Wiceprezes Zarządu

Cele:

– wspieranie aktywizacji społecznej osób, które odbyły karę pozbawienia wolności

– umożliwienie osobom karanym podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy po odbyciu kary pozbawienia wolnosci

– udzielenia pomocy społecznej osobom karanym i ich rodzinom oraz wyrównania szans tych osób i rodzin

– praca w sferze edukacyjnej, społecznej i nieformalnej oraz edukacja z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia i doskonalenia i doskonalenia umiejętności interpersonalnych dla osób karanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

– wspieranie edukacyjnej, społecznej i zawodowej aktywności obywateli

– przeciwdziałanie zjawisku ksenofobii i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, status społeczny i inne przyczyny

536 271 667
502738073
16-400 Suwałki ul. Suzina 1/14
16-400
Fundacja ART- SOS Alicji Roszkowskiej w Suwałkach
, ,
Przedstawiciel
Alicja Roszkowska
Zakres działalności
Działalność kulturalna w zakresie wspierania promocji, pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.
Doświadczenie
Działamy w Suwałkach, naszą siedzibą jest zabytkowa kamienica w centrum miasta, w której znajduje się piękna sala- miejsce koncertów, warsztatów, wystaw, wieczorów z poezją. Fundacja działa od kwietnia 2012 roku do miesiąca marca 2014 roku. Zrealizowaliśmy 19koncertów muzyki klasycznej, na których wspólnie z mistrzami wystąpili uczniowie. W czerwcu 2013 roku dzięki wsparciu Miasta Suwałk zrealizowaliśmy projekt "Klasik Mijuzik Festiwal". Było to wydarzenie najwyższej rangi. 3 koncerty, jeden dedykowany najmłodszej publiczności - wprowadzono dzieci w świat sztuki najwyższej. W listopadzie 2013 roku przy dofinansowaniu przez Ambasadę Ameryk w Warszawie zrealizowaliśmy projekt " A Gambler's Hand". W ramach tego projektu powstał polsko-amerykański zespół muzyczny, który w 11 miastach polskich zrealizował 11 koncertów. Za działalność obecna prezes Alicja Roszkowska w sierpniu 2013 roku z rąk Prezydenta Miasta Suwałki p. Czesława Renkiewicza odebrała zaszczytny i statuetkę "Mecenas Kultury Suwałk 2013".
Stan współpracy z MS
Dofinansowano z budżetu Miasta Suwałk: Projekt "Klasik Mijuzik Festiwal" - wyjątkowe wydarzenie kulturalne mające na celu propagowanie wybitnych dzieł klasycznej muzyki kameralnej wśród melomanów regionu Suwalszczyzny i Podlasia. Podczas 2 dni (27-28.06) publiczność miała okazję uczestniczyć w 3 koncertach. Gościem specjalnym była wybitna śpiewaczka Iwona Sobotka, towarzyszyli jej wybitni kameraliści. wśród dzieł, które było można usłyszeć były m.in.: Kompozycje Szostakowicza, Franca, Weinberga, Rachmaninowa. Jeden z koncertów dedykowany był najmłodszej publiczności. Pamiętaliśmy o młodych i utalentowanych muzykach z Suwałk, którzy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności publiczności przed każdym z koncertów. Większość organizowanych koncertów objęta została honorowym patronatem prezydenta p. Czesława Renkiewicza. (www.klasikmijuzikfestiwal.pl).
http://art-sos.net
Fundacja AZYL
ul. Kościuszki 110/3
16-400
844-235-10-83
200745308
Fundacja EDUK@CJA
Przedstawiciel
Agnieszka Anna Makarewicz
Zakres działalności
1. ochrona zdrowia,
2. rozwój edukacji, oświaty i wychowania,
3. kultury i sztuki,
4. opieki i pomocy społecznej,
5. wspieranie działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
6. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
7. ochrona środowiska i zabytków.
16-400 Suwałki, ul. Putry 11 lok. 22
Fundacja EGO

Fundacja EGO jest organizacją działającą w wymiarach:

 • profilaktyki
 • diagnozy i poradnictwa specjalistycznego
 • terapii
 • edukacji
 • rozwoju partnerstwa społecznego

Władze Fundacji EGO:

Beata Andruczyk – Prezes
Anna Walijewska-Maksymowicz – Wiceprezes

Mężczyźni przeciw przemocy

 

http://fundacjaego.pl
+48 535 032 190
ul. Noniewicza 91 lok. 12,13
16- 400 Suwałki
16-400
Fundacja imienia Rodziny Pimonowów
Przedstawiciel
Zdzisław Marek Tarasiewicz
Zakres działalności
Materialne wspieranie Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Polsce poprzez: - zapewnienie uzupełnienia pokrywania kosztów zarządzania, utrzymania i wyposażenia domów modlitwy i domów parafialnych; - zapewnienie uzupełnienia uposażeń osobom duchowym Kościoła Staroobrzędowego; - finansowanie innych społecznych celów, a w szczególności prac związanych z ratowaniem zabytkowych świątyń i cmentarzy staroobrzędowców w Polsce i za granicą.
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 37a
Fundacja Lilia

Celem fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, profilaktyczna i szkoleniowa prowadząca do aktywizacji społecznej i zawodowej, podniesienia świadomości obywatelskiej i patriotycznej oraz do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, młodzieży ze środowisk wiejskich oraz osób z brakiem lub utrudnionym dostępem do edukacji i techniki.


Dodatkowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju turystyki regionalnej, upowszechnianie sportu oraz działalność w celu poprawy ogólnie rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

665 354 365
Fundacja Prometeusz

Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w społeczeństwie.

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, terapeutyczna, profilaktyczna i szkoleniowa. Działalność jest skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, uwikłanych w uzależnienia, współuzależnienie, przemoc, mających problemy z integracją i reintegracją społeczną i zawodową, z dostępem do edukacji, do rynku pracy, poradnictwa, doradztwa, informacji, a ponadto jest skierowana do organizacji pozarządowych, instytucji, podmiotów gospodarczych.

Dodatkowym celem Fundacji jest edukacja i wspieranie przedsięwzięć ekologicznych oraz działalność w celu poprawy ogólnie rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działalność profilaktyczną oraz wspierającą ofiary wypadków drogowych.

Od 01.09.2011 r. Fundacja realizuje drugą edycję projektu partnerskiego Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” p.n. Klub Integracji Społecznej „Masz Wybór” skierowanego głównie do osób bezrobotnych i pracujących (o dochodach w rodzinie nieprzekraczających kwoty tzw. minimum socjalnego) z problemem uzależnienia, współuzależnienia lub uwikłanych w przemoc.

Od 1.02.2013r. Fundacja realizuje wsparcie dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Suwałk w ramach projektu partnerskiego p.n. „Uruchomienie i funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach”.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dane kontaktowe:

Fundacja Prometeusz

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

e-mail: fundacjaprometeusz@gazeta.pl

KRS: 0000213093

NIP 844-21-30-732

REGON 791067997

Konto bankowe – PEKAO S.A. – 89 1240 5891 1111 0010 3377 4878

ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
16-400
0000213093
844-21-30-732
791067997
Fundacja Promyk
, ,

Celem fundacji jest:
1.Pomoc społeczna, rodzinna I psychologiczna
2.Pomoc dla zwierząt
3.Dystrybucja pomocy żywnościowej
4.Dokarmianie zwierząt

881-511-031
E-mail:kontakt@fundacjapromyk.pl

http://fundacjapromyk.pl
881-511-031
16-400
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach
Przedstawiciel
Andrzej Domański
Zakres działalności
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Doświadczenie
Realizacja projektów adresowanych do dzieci i młodzieży m.inn. Finansowanych w ramach POKL "Rozwiń skrzydła - integracja i edukacja dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", "Świetlica środowiskowa dom równych szans" (w partnerstwie z Gminą Augustów, Suwałki) Projekt "Zielone przedszkole" obejmował prowadzenie punktu przedszkolnego w Zielonym Kamedulskim.
Stan współpracy z MS
Od początku prowadzenia świetlicy współpraca z Urzędem Miejskim, który współfinansuje jej funkcjonowanie. Fundacja realizuje projekt "Warsztaty dziennikarsko - fotograficzne" dla młodzieży, "Obóz integracyjno-terepeutyczny 2014", "Wakacyjny Klub Turystyki Aktywnej", współfinansowane przez Urząd Miasta w Suwałkach.
16-400 Suwałki, Daszyńskiego 10
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Przedstawiciel
Andrzej Wasilewski
Zakres działalności
Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia bezrobotnych
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 62
Fundacja Traditio et Novitas
Przedstawiciel
Jan Życzkowski
Zakres działalności
1. działalność w sferze kultury i sztuki, edukacji, sportu i turystyki w dziedzinach historii, plastyki, muzyki, literatury, tańca, teatru i filmu o wysokich walorach artystycznych także z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wykluczonych, 2. uświadamianie wagi i zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 3. tworzenie warunków do rozwoju artystycznego i zawodowego twórców oraz osób zajmujących się kulturą i sztuką, 4. uświadamianie i umacnianie społecznych potrzeb kulturalnych, 5. popularyzacja wiedzy o mechanizmach umożliwiających rozwój współczesnej kultury i sztuki oraz o osobach i instytucjach tworzących współczesny mecenat kultury i sztuki, 6. wyrównywanie szans w docieraniu do kultury i sztuki dla mieszkańców małych miast i wsi.
16-400 Suwałki, ul. Klonowa 30
Fundacja „Ognisko Domowe”

Celem fundacji jest:
1.Budowa domu opieki dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

 

87 566 41 66
16-400
Fundacja „Ponad Mgłą”
Przedstawiciel
Marcin Marcińczyk
Zakres działalności
Szeroko rozumiana pomoc skierowana do osób zajmujących się sztuką ze szczególnym naciskiem na ludzi pióra, to jest poetów, pisarzy, grafików. dodatkowym celem fundacji jest wspieranie i aktywizowanie środowiska artystycznego do działań na rzecz rozwoju kultury w społeczeństwie, nakłanianie do samorealizacji przez sztukę oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskami kulturowymi innych regionów i państw.
16-400 Suwałki, ul. Reja 68 m 19
Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Suwałkach
Przedstawiciel
Marzena Burba
Zakres działalności
Oświatowo-kulturalna, charytatywno-opiekuńcza, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność społecznie użyteczne w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Stan współpracy z MS
1) Zorganizowanie słodkiego meczu charytatywnego. 2) Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej "Uśmiech dziecka" w Suwałkach, pozyskanie dotacji od Urzędu Miasta Suwałki.
16-400 Suwałki, Kościuszki 110/3
Fundacja „Zwierzęta Niczyje”
, ,

2 kobiety się spotkały kilka zwierząt uratowały…

i tak dalej i tak dalej, aż wpadły na pomysł, aby zarejestrować fundację.
W dniu 19.03.2013 r. fundacja Zwierzęta Niczyje została zarejestrowana w Suwałkach pod numerem 0000463161 Krajowego Rejestru Sądowego. Powstała w oparciu o inicjatywę wolontariuszy pomagających w Schronisku dla Zwierząt w Suwałkach. Fundacja jest organizacją non-profit, zarówno zarząd jak i wolontariusze działają na zasadach wolontariatu.

Fundacja wspiera wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, między innymi poprzez realizowanie programu kastracji i sterylizacji. Regularnie, w miarę możliwości przeprowadza także interwencje dotyczące maltretowanych zwierząt. Propaguje również idee czipowania i rejestracji zwierząt, domów tymczasowych, prowadzi działalność edukacyjną.

nr konta 48 1020 1332 0000 1902 0840 1806

http://fzn.suwalki.pl
603 297 303
16-400 Suwałki
ul. Lityńskiego 15/16
16-400
844-235-17-75
Centrum Trójki 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 71
Fundacja „Żyć. Nie umierać.” w Suwałkach
Przedstawiciel
ks. Jarema Sykulski
Zakres działalności
1) ochrona i promocja zdrowia, 2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 3) działalność charytatywna, 4) promocja i organizacja wolontariatu.
Doświadczenie
Fundacja "Żyć. Nie umierać" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 18 lutego 2011 r. Rok 2011 był okresem organizacyjnym dla Fundacji. W roku 2012 przy współudziale Prezydenta Miasta Suwałk zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą: "Wspierania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia". W roku 2013 powtórnie zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą jak w roku 2012. Członkowie projektu, którzy zżyli się z grupą doznali faktycznego, terapeutycznego wsparcia. Dzięki dotacji i wspólnej pracy udało nam się wypełnić lukę między leczeniem medycznym a stanem psychicznym pacjenta onkologicznego, zmagajacego się z diagnozą, skutkami leczenia i stresem. Jest to działanie, które dla pełnej realizacji wymaga długich, systematycznych. wieloletnich działań.
Stan współpracy z MS
Dzięki wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego Fundacja mogła realizować zadania statutowe. Fundacja otrzymała w 2012 roku 5.500,00 zł dotacji, a w 2013 roku 7.000,00 zł. Jesteśmy wdzięczni za uznanie ważności problemu, jakim jest choroba nowotworowa- jej specyfika, zasięg i niesprzyjające stereotypy oraz wsparcie projektów dotacją, co dało szanse na zaistnienie Fundacji "Żyć. Nie umierać" w świadomości społeczeństwa Suwałk.
16-400 Suwałki, M. Skłodowskiej Curie 5
Klub Himalajski
16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26A lok. 102
Klub Sportowy “Jaćwing”

Celem stowarzyszenia jest:
1.Współzawodnictwo sportowe
2.Integracja osób niepełnosprawnych

 

503045518
16-400
Klub Żeglarski „Kamena”

1. Rozwój turystyki żeglarskiej,
2. Szkolenia na stopnie żeglarskie.

606 30 60 99
793 44 33 60
16-400
MamoDroga

Lubimy się spotykać. Lubimy rozmawiać. Lubimy spędzać ze sobą czas, pić wino i wcinać czekoladę.

Przy okazji zajmujemy się rękodziełem, gotowaniem, pieczeniem i ,,domorosłą psychologią”. Organizujemy twórcze spotkania dla naszych dzieci i rodzin. Lubimy razem robić coś albo zupełnie nic. A to wszystko, żebyśmy były szczęśliwe jako matki i kobiety.

 

Baner MamoDroga

http://mamodroga.pl
+48 728513262
16-400
Międzyszkolny Uczniowski Klub sportowy „Olimpijczyk”

Celem stowarzyszenia jest:
1.Nauka pływania dzieci i młodzieży z terenu Suwałk i okolic
2.Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
3.Propagowanie zdrowego(czynnego) stylu życiu.

 

696233577
16-400
MROCZNE BRACTWO

SUWALSKIE STOWARZYSZENIE MANGI, ANIME, FANTASTYKI I RPG "MROCZNE BRACTWO"

1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ZWIĄZANA Z GRAMI FABULARNYMI, FANTASTYKA I KULTURA JAPONII,
2. ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM I KULTURALNYM,
3. POGŁĘBIANIE WIEDZY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT LITERATURY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z GATUNKU FANTASY I SCIENCE-FICTION,
4. PROPAGOWANIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA GŁÓWNIE MŁODZIEŻY, WSZELKICH FORM TWÓRCZOŚCI ZWIĄZANYCH Z FANTASTYKA I KULTURA JAPONII,
5. PROMOWANIE SUWAŁK JAKO STOLICY FANDOMU NASZEGO REGIONU,
6. POPULARYZACJA GIER PLANSZOWYCH, KARCIANYCH I FABULARNYCH, ZARÓWNO KOMPUTEROWYCH JAK I STOŁOWYCH,
7. ZRZESZANIE MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI I KULTURY JAPONII.

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 83 /15
16-400
0000664555
8442359015
36661042700000
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach
Stowarzyszenie pozyskuje środki z darowizn osób fizycznych i prawnych, zbiórki z ramach akcji NFOZ „Serce za Serce” oraz odpisu podatkowego 1% na OPP (posiada status organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000065198).

Zakres działalności:

−    ochrona i promocja zdrowia,

−    pomoc społeczna,

−    świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażenie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny,

−    ochrona środowiska,

−    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

−    promocja i organizacja wolontariatu,

−    wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

−    aktywizowanie społeczeństwa do ofiarności na realizację wyżej wymienionych celów,

−    wyrażanie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie pozyskuje środki z darowizn osób fizycznych i prawnych, zbiórki z ramach akcji NFOZ „Serce za Serce” oraz odpisu podatkowego 1% na OPP (posiada status organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000065198).

Stowarzyszenie NFOZ realizuje cele statutowe przeznaczając uzyskiwane środki finansowe i rzeczowe na finansowanie rozwoju bazy lecznictwa, ochrony zdrowia i środowiska, ratownictwa medycznego i pomocy społecznej przez:

–     zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia technicznego (w tym: materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych),

–     budowę, rozbudowę, remonty, adaptacje i modernizację obiektów,

–     obsługę funduszu.

87 566 37 38
ul. Mickiewicza 15 pok. 106, 16-400 Suwałki
16-400
0000065198
8441125841
001418227
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Celem stowarzyszenia jest:
1.Uspołecznianie, edukowanie, pomoc specjalistyczna osobom ze specyficznymi trudnościami w tym autyzmem I innymi chorobami rozwojowymi
2.Prowadzenie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Bajka w Suwałkach

 

514233065
16-400
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO MIEJSKIE W SUWAŁKACH
Zakres działalności: głównym celem stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa, integracja środowiska, udzielanie różnorodnej pomocy chorym i ich rodzinom, praca na rzecz wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego.

 

Imię i nazwisko przedstawiciela organizacji: Helena Krajewska, Danuta Frydrych

Zakres działalności: głównym celem stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa, integracja środowiska, udzielanie różnorodnej pomocy chorym i ich rodzinom, praca na rzecz wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego.

694 008 917
517 077 634
ul. Kościuszki 72A, 16-400 Suwałki
16-400
Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

Celem spółdzielni jest:
1.Działalność agencji reklamowej
2.Prowadzenie świetlicy środowiskowej
3.Tworzenie nowych miejsc pracy osobom bezrobotnym- reintegracja społeczna osób bezrobotnych.

 

87 563 00 83
16-400
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach
Przedstawiciel
Marcin Butkiewicz
Zakres działalności
Opieka, wychowanie dzieci i ich rodzin, udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i socjoterapeutycznej dzieciom.
Doświadczenie
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach prowadzi placówkę od 22 lat. Zajmujemy się niesieniem pomocy dzieciom i rodzinom na płaszczyźnie socjalnej, edukacyjno-wychowawczej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej. Prowadzimy również działania takie jak praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Udzielamy pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. wspieramy i upowszechniamy dzieci w kulturze fizycznej i sporcie. Organizujemy również wypoczynek letni oraz zimowy dzieciom. Wieloletnie doświadczenie i współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych w tym pomocy dzieciom i ich rodzinom dysfunkcyjnym przebiega pomyślnie i rekomendujemy ją jako jedną wiodącą w naszym Mieście.
Stan współpracy z MS
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach od 22 lat prowadzi placówkę pobytu dziennego dziecka, a tym samym ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania w realizacji programów profilaktycznych, pomocowych oraz społecznych. Dzięki otrzymanym dotacjom możemy działać na polu pomocowym na rzecz dzieci potrzebujących i ich rodzin. Możemy również organizować wypoczynek letni oraz zimowy. Dzięki temu wykonujemy wiele zadań mających na celu wspieranie dzieci w rozwoju oraz ich zainteresowań w procesie uspołecznienia. Wieloletnie doświadczenie i współpraca z Urzędem Miasta przebiega pomyślnie.
16-400 Suwałki, Waryńskiego 39
16-400
0000071636
8441084881
79050512000000
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze”

Cele stowarzyszenia:

 • Prowadzenie działalności społecznej i pro społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych społecznie, mniejszości narodowych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną.
 • Wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Suwalszczyzny, w szczególności młodzieży, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa.
 • Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej.
 • Organizacja współpracy twórców ze środowiska lokalnego na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej.
 • Promocja regionu.
 • Promowanie i organizacja wymian międzykulturowych.
 • Prowadzenie działalności ekologicznej i edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i świadomością ekologiczną.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych i zwiększenia ich szans na rynku pracy.
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i innych krajach.
 • Propagowanie i rozwój tolerancji oraz przeciwdziałanie postawom dyskryminacji.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym prowadzenie prac konserwatorskich.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży.
 • Podejmowanie działań sprzyjających profilaktyce zdrowotnej i społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym metodami: socjoterapii, arteterapii, pedagogiki ulicy, pedagogiki zabawy, animacji społecznej i kulturalnej.
799 791 883
Stowarzyszenie Bezrobotnych „Wyzwanie Wieku” w Suwałkach
16-400 Suwałki, Lityńskiego 16 B/32
Stowarzyszenie Handlowców „Bazar” w Suwałkach
16-400 Suwałki, Kowalskiego 26a/8
16-400
Stowarzyszenie Historyczne im. Polskiej Organizacji Wojskowej
Polska Organizacja Wojskowa (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919.
Polska Organizacja Wojskowa (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919.
Polska Organizacja Wojskowa działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez jej założyciela Józefa Piłsudskiego i rozwiniętymi w latach 1914-1918/1919.
POW jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa, niezależnie od płci, od 13 roku życia.
Działalność POW została wznowiona w 2012 r. Członkowie POW wywodzą się z dawnego Związku Strzeleckiego.
POW prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: musztry, regulaminów, strzelectwa, bronioznawstwa, terenoznawstwa, topografii, łączności, taktyki, walki wręcz, survivalu, PPPM, OPBMR oraz szkolenie patriotyczno-obywatelskie.
41 PUŁKU PIECHOTY 13 Suwałki
16-400
0000555730
8442354911
361375795
Stowarzyszenie Klub Szachowy Javena Suwałki

1. Organizowanie i koordynowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych a także uczestnictwo w światowych i europejskich oraz państwowych i wojewódzkich systemach zawodów sportowych

2. Organizowanie i koordynowanie sekcji i szkoleń sportowych

3.Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w formie organizacji kursów, seminariów i obozów

4. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich

 

501 14 28 63
16-400
STOWARZYSZENIE KULTURALNE I GOSPODARCZE POLSK0 – WŁOSKIE “CALABRIA’’ w Suwałkach
66 44 23 03
16-400 Suwałki, ul. Młynarskiego 7/24
Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

Główne sektory działalności to:

wolontariat
działalność na rzecz kultury i sztuki
promocja regionu
promocja nowoczesnych technologii w zastosowaniu w grupach wykluczonych cyfrowo
wsparcie osób niesamodzielnych w tym współprowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach

Do najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia Kostroma należy zaliczyć:

akcje sprzątania kompleksu cmentarzy siedmiu wyznań w Suwałkach
nagranie teledysku Suwałki are also Happy
organizacje wolontariatu podczas Suwałki Blues Festival i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Źródliska
współorganizacje Juwenaliów Suwalskich PWSZ
akcje Masz Głos Masz Wybór Suwałki, w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego
TechKlub Suwałki (edycja I i II), prowadzony w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
Geocaching jako sposób na promocję regionu, projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego
Suwalski sztab WOŚP 2015, współprowadzony z Fundacją Prometeusz

Stowarzyszenie jest członkiem Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 

 

http://kostroma.pl
507860241
Korczaka 4/5 Suwałki
16-400
0000497096
8442352697
200833811
ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil’

Celem stowarzyszenia jest:
1.Działalność kulturalna w regionie

87 565 62 46
792 666 311
16-400
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos”
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie – SDB, siostry salezjanki – FMA oraz osoby świeckie.

Podstawowym celem jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.

Za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wyróżniona dyplomami od Premiera Rzeczypospolitej, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki.

SALOS RP prowadzi całoroczną działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców) poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne. Posługuje się systemem wychowawczym założyciela Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko. Ponadto czerpie ze współczesnego dorobku nauk biologicznych, medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno-technicznych. Swą ofertę programową kieruje do wszystkich młodych, a szczególnie do ubogich, biednych, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Odpowiadając na zainteresowania oraz potrzeby dzieci i młodzieży prowadzi zajęcia w następujących dyscyplinach sportu: koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy oraz innych, do uprawiania których są odpowiednie warunki geograficzne i w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

16-400
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Powypadkowej w Suwałkach
Przedstawiciel
Andrzej Grzyb
Zakres działalności
Ochrona i promocja zdrowia.
Doświadczenie
1) zakup sprzętu medycznego ok. 50.000,00 zł,
2) remont oddziału ok. 250.000,00 zł,
3) wspieranie szkolenia personelu ok. 35.000,00 zł.
Środki zdobyte we własnym zakresie.
Stan współpracy z MS
Podczas remontu oddziału w 2000 r. Urząd Miejski przekazał 5.000,00 zł na budowę systemu monitorowania dzieci po operacjach.
16-400 Suwałki, Krzywólka 32A
0000060892
8441954419
79074522500000
Stowarzyszenie na rzecz szerzenia i rozwoju kultury wśród młodzieży Chill&Luzz

Celem stowarzyszenia jest:
1. Szerzenie i rozwój kultury wśród młodzieży
2. Propagowanie kultury na terenie Suwałk, całej Polski i Europy
4. Wielokulturowość
5. Muzyka
6. Filmistyka, koncerty organizacja eventów (teatr)

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz szerzenia i rozwoju kultury wśród młodzieży Chill&Luzz są grupą młodych ludzi którzy mają na celu działanie na rzecz rozwoju artystycznego dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Starają się wspierać artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą m.in. poprzez działalność filmową, muzyczną, działalność fotograficzną, działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją, działalność wydawniczą i fonograficzną. Organizowanie przedstawień, eventów, koncertów, konkursów, szkoleń i warsztatów. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami. Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w celu pozyskania środków działalność statutową.

 

 

513 953 782
Stowarzyszenie Pastwisko.org

Celem Stowarzyszenia jest pomoc społecznościom lokalnym Suwalszczyzny oraz aktywny udział w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym tego regionu, a w szczególności:

1) promocja i ochrona walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych Suwalszczyzny,

2) budzenie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Suwalszczyzny,

3) organizowanie działalności i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, promujących rozwój intelektualny i emocjonalny oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin,

4) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych i dorosłych mieszkańców regionu,

5) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy i dialogu.

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak Oddział w Suwałkach 03 9367 0007 0010 0018 5983 0001

 

Logo Pastwisko.org

 

[googlemaps https://maps.google.pl/maps?f=q&source=s_q&hl=pl&geocode=&q=Ko%C5%9Bciuszki+36+suwa%C5%82ki&aq=&sll=51.953751,19.134379&sspn=13.462746,33.815918&ie=UTF8&hq=&hnear=Tadeusza+Ko%C5%9Bciuszki+36,+Suwa%C5%82ki,+podlaskie&t=m&ll=54.105911,22.928123&spn=0.015096,0.025749&z=14&iwloc=A&output=embed&w=300&h=300]

http://pastwisko.org
+48 791 291576
+48 87 566 56 35
ul. Kościuszki 36/38
16-400 Suwałki
16-400
0000282525
844-22-64-958
200152778
Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego

Celem stowarzyszenia jest:
1.Bezpieczeństwo ruchu drogowego
2.Sport kartingowy
3.Szkolenie młodzieży
4.Sport samochodowy I motocyklowy

 

601 204 253
16-400
Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
,
Przedstawiciel
Ewa Dorota Huszcza
Zakres działalności
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia.
Doświadczenie
Organizacja imprez i akcji charytatywnych na rzecz podopiecznych stowarzyszenia, organizacja badań profilaktycznych dzieci np. "Nie nowotworom u dzieci", "USG małych dzieci" wraz z Fundacją Ronalda McDonalde.
16-400 Suwałki, Mickiewicza 1
0000093850
79106706900000
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

Celem stowarzyszenia jest:
1.Aktywizacja społeczna osób starszych
2.Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
3.Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

 

Zakres działalności
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Doświadczenie
realizacja projektu "Seniorzy z kulturą za pan brat" - 2013r.,
impreza kulturalno-turystyczna - 2012r.,
ćwiczenia rehabilitacyjne - 2012r.,
impreza "Na Mazurskiej Sawannie" - 2009r.
Stan współpracy z MS
Środki z budżetu UM: biuletyn UTW, prezentacja repertuaru "Złota Jesień" - 300-lecie Suwałk 2013r., prezentacja repertuaru "Złota Jesień" - Czerniachowsk 2013 r.

Biuro Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Czynne w poniedziałki i środy w godzinach 10.00 – 12.00.

Prezes Stowarzyszenia UTW – Danuta Złotnik tel.: 664 453 220

Obsługa biura: Teresa Juszkiewicz tel.:  509 538 891

664 45 32 20
509 538 891
16-400 Suwałki, Noniewicza 10
16-400
0000066543
8441942505
79074306000000
Stowarzyszenie ZAMIAST

Celem stowarzyszenia jest:
1.Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
2.Podejmowanie działań mających na celu ochronę dziecka zdrowego, niepełnosprawnego intelektualnie i fizycznie, chorego psychicznie lub fizycznie, krzywdzonego – będącego ofiarą przemocy, zagrożonego demoralizacją, uzależnieniem, itp.,
3.Podejmowanie działań mających na celu pomoc i wsparcie rodziny np. doskonalenie kompetencji wychowawczych, propagowanie wartości rodzinnych, itp.,
4.Rozwijanie wiedzy o problemach rodzin i dzieci w naszym regionie poprzez inicjatywy o charakterze badawczym,
5.Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o zdrowiu, rozwoju, wychowaniu i zagrożeniach dla rodziców, wychowawców i innych specjalistów poprzez organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń, itp.
6.Krzewienie kultury i sztuki poprzez organizowanie koncertów, wystaw malarskich, fotograficznych, nagrywanie filmów, itp.,
7.Prowadzenie edukacji o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, związanej z zagrożeniami i pomocą dziecku i rodzinie,
8.Organizowanie różnych form pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, medycznej,
9.Organizowanie pomocy edukacyjnej dzieciom, które wykazują trudności w uczeniu się lub są zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemy edukacyjnego,
10.Organizowanie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, miejsc i zajęć pozwalających rozwijać te możliwości,
11.Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób, których działalność i praca są związane z pomocą bezpośrednią dziecku, rodzinie, itp,.
12.Propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez zajęcia, warsztaty edukacyjne, prelekcje, itp.,
13.Organizowanie konkursów dla dzieci zdolnych, popularyzujących kulturę i sztukę szczególnie naszego regionu lub uwrażliwiających na różne społeczne problemy, itp.,
14.Prowadzenie działalności wydawniczej mającej na celu popularyzowanie wiedzy specjalistycznej związanej z pomocą dziecku, rodzinie, itp.
15.Popularyzację naszego regionu poprzez organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczki, spływy, obozy, itp.,
16.Organizowanie różnych form wypoczynku rodzinnego lub dla dzieci, powiązanego z różnymi formami pomocy psychologicznej, pedagogicznej, itp..
17.Prowadzenie świetlicy środowiskowej, punktów konsultacyjno-informacyjnych, itp.

 

http://www.zamiast.org
534 830 777
16-400
Stowarzyszenie zwykłe „HIACYNT” w Suwałkach
16-400 Suwałki, Klonowa 47/24
Stowarzyszenie “Dobre Serce”

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: zwiększenia zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych i pracujących oraz przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce i  na rynku pracy, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej, ochrony środowiska, edukacji, kultury i sztuki, sportu i kultury fizycznej, opieki społecznej, ochrony zdrowia , wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej

 

Prezes Stowarzyszenia: Wioletta Kiersztyn

 

508386288
505797781
Stowarzyszenie „Osiedla Wazów” w Suwałkach
16-400 Suwałki, Korczaka 4/39
Stowarzyszenie „Osiedle Zastawie” w Suwałkach
16-400 Suwałki, Ułanów Grochowskich 17B
Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”

Celem stowarzyszenia jest:

1.Pomoc osobom uzależnionym, doznającym przemocy, oferta kierowana do całej rodziny-sprawców, ofiar, dzieci
2.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu uzależnień
3.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

87 566 24 44
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
16-400
Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów “Filar”

Celem stowarzyszenia jest:
1.Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania od picia alkoholu
2.Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
3.Wskazywanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość

 

87 5651292
ul. Kościuszki 71
Suwałki
16-400
Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem pomocy:
-chorym w terminalnym okresie choroby
-chorym obłożnie – wymagającym stałej opieki osób drugich
-chorym objętym opieką pielęgniarską
-chorym długoterminowo
-rodzinom chorym

 

500392580
16-400
Zielona Gmina
16-400 Suwałki, ul. Korczaka 4/72
Związek Strzelecki “Strzelec”

Organizacja społeczno-wychowawcza
Jednostka Strzelecka 1023 Suwałki

Celem Związku jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim,
c) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
d) wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
e) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
f) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

www.js1023.suwalki.pl
tel.505045389
E-mail: js.suwalki@gmail.com

505045389
16-400
„Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki”
Przedstawiciel
Kamil Makarewicz
Zakres działalności
1. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, 2. ochrona i promocja zdrowia, 3. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 4. zapewnienie szkolenia młodzieży trenującej piłkę nożną, 5. wspieranie działalności dobroczynnej, 6. wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 8. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 9. wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 10. rozwój wolontariatu w sporcie, 11. pomoc i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2
„Klub Strzelecki Kaliber.45” w Suwałkach
16-400 Suwałki, Pułaskiego 87/14
16-400

 

Kontakt w sprawie Katalogu NGO: biuro[at]centrum3.suwalki.pl