Featon

Featon
Featon

Zarząd:

Dobaj Paweł – Prezes Zarządu

Mucharski Krzysztof Marcin – Wiceprezes Zarządu

Cele:

– wspieranie aktywizacji społecznej osób, które odbyły karę pozbawienia wolności

– umożliwienie osobom karanym podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy po odbyciu kary pozbawienia wolnosci

– udzielenia pomocy społecznej osobom karanym i ich rodzinom oraz wyrównania szans tych osób i rodzin

– praca w sferze edukacyjnej, społecznej i nieformalnej oraz edukacja z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia i doskonalenia i doskonalenia umiejętności interpersonalnych dla osób karanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

– wspieranie edukacyjnej, społecznej i zawodowej aktywności obywateli

– przeciwdziałanie zjawisku ksenofobii i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, status społeczny i inne przyczyny

536 271 667
502738073
16-400 Suwałki ul. Suzina 1/14
16-400

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Featon