Fundacja Lilia

Fundacja Lilia

Celem fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, profilaktyczna i szkoleniowa prowadząca do aktywizacji społecznej i zawodowej, podniesienia świadomości obywatelskiej i patriotycznej oraz do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, młodzieży ze środowisk wiejskich oraz osób z brakiem lub utrudnionym dostępem do edukacji i techniki.


Dodatkowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju turystyki regionalnej, upowszechnianie sportu oraz działalność w celu poprawy ogólnie rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

665 354 365

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Fundacja Lilia