Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze”

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze”
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze”

Cele stowarzyszenia:

 • Prowadzenie działalności społecznej i pro społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych społecznie, mniejszości narodowych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną.
 • Wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Suwalszczyzny, w szczególności młodzieży, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa.
 • Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej.
 • Organizacja współpracy twórców ze środowiska lokalnego na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej.
 • Promocja regionu.
 • Promowanie i organizacja wymian międzykulturowych.
 • Prowadzenie działalności ekologicznej i edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i świadomością ekologiczną.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych i zwiększenia ich szans na rynku pracy.
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i innych krajach.
 • Propagowanie i rozwój tolerancji oraz przeciwdziałanie postawom dyskryminacji.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym prowadzenie prac konserwatorskich.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży.
 • Podejmowanie działań sprzyjających profilaktyce zdrowotnej i społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym metodami: socjoterapii, arteterapii, pedagogiki ulicy, pedagogiki zabawy, animacji społecznej i kulturalnej.
799 791 883

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze”