Stowarzyszenie ZAMIAST

Stowarzyszenie ZAMIAST

Celem stowarzyszenia jest:
1.Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
2.Podejmowanie działań mających na celu ochronę dziecka zdrowego, niepełnosprawnego intelektualnie i fizycznie, chorego psychicznie lub fizycznie, krzywdzonego – będącego ofiarą przemocy, zagrożonego demoralizacją, uzależnieniem, itp.,
3.Podejmowanie działań mających na celu pomoc i wsparcie rodziny np. doskonalenie kompetencji wychowawczych, propagowanie wartości rodzinnych, itp.,
4.Rozwijanie wiedzy o problemach rodzin i dzieci w naszym regionie poprzez inicjatywy o charakterze badawczym,
5.Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o zdrowiu, rozwoju, wychowaniu i zagrożeniach dla rodziców, wychowawców i innych specjalistów poprzez organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń, itp.
6.Krzewienie kultury i sztuki poprzez organizowanie koncertów, wystaw malarskich, fotograficznych, nagrywanie filmów, itp.,
7.Prowadzenie edukacji o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, związanej z zagrożeniami i pomocą dziecku i rodzinie,
8.Organizowanie różnych form pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, medycznej,
9.Organizowanie pomocy edukacyjnej dzieciom, które wykazują trudności w uczeniu się lub są zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemy edukacyjnego,
10.Organizowanie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, miejsc i zajęć pozwalających rozwijać te możliwości,
11.Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób, których działalność i praca są związane z pomocą bezpośrednią dziecku, rodzinie, itp,.
12.Propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez zajęcia, warsztaty edukacyjne, prelekcje, itp.,
13.Organizowanie konkursów dla dzieci zdolnych, popularyzujących kulturę i sztukę szczególnie naszego regionu lub uwrażliwiających na różne społeczne problemy, itp.,
14.Prowadzenie działalności wydawniczej mającej na celu popularyzowanie wiedzy specjalistycznej związanej z pomocą dziecku, rodzinie, itp.
15.Popularyzację naszego regionu poprzez organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczki, spływy, obozy, itp.,
16.Organizowanie różnych form wypoczynku rodzinnego lub dla dzieci, powiązanego z różnymi formami pomocy psychologicznej, pedagogicznej, itp..
17.Prowadzenie świetlicy środowiskowej, punktów konsultacyjno-informacyjnych, itp.

 

http://www.zamiast.org
534 830 777
16-400

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Stowarzyszenie ZAMIAST