Fundacje

Sortuj według: Nazwa organizacjiTelefonTelefon 2Kontaktowy adres e-mailkod pocztowyTwitterFacebookKRSNIPREGONAdres korenspondencyjny
(Resetuj)
Fundacja ART- SOS Alicji Roszkowskiej w Suwałkach
, ,
Przedstawiciel
Alicja Roszkowska
Zakres działalności
Działalność kulturalna w zakresie wspierania promocji, pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.
Doświadczenie
Działamy w Suwałkach, naszą siedzibą jest zabytkowa kamienica w centrum miasta, w której znajduje się piękna sala- miejsce koncertów, warsztatów, wystaw, wieczorów z poezją. Fundacja działa od kwietnia 2012 roku do miesiąca marca 2014 roku. Zrealizowaliśmy 19koncertów muzyki klasycznej, na których wspólnie z mistrzami wystąpili uczniowie. W czerwcu 2013 roku dzięki wsparciu Miasta Suwałk zrealizowaliśmy projekt „Klasik Mijuzik Festiwal”. Było to wydarzenie najwyższej rangi. 3 koncerty, jeden dedykowany najmłodszej publiczności – wprowadzono dzieci w świat sztuki najwyższej. W listopadzie 2013 roku przy dofinansowaniu przez Ambasadę Ameryk w Warszawie zrealizowaliśmy projekt ” A Gambler’s Hand”. W ramach tego projektu powstał polsko-amerykański zespół muzyczny, który w 11 miastach polskich zrealizował 11 koncertów. Za działalność obecna prezes Alicja Roszkowska w sierpniu 2013 roku z rąk Prezydenta Miasta Suwałki p. Czesława Renkiewicza odebrała zaszczytny i statuetkę „Mecenas Kultury Suwałk 2013”.
Stan współpracy z MS
Dofinansowano z budżetu Miasta Suwałk: Projekt „Klasik Mijuzik Festiwal” – wyjątkowe wydarzenie kulturalne mające na celu propagowanie wybitnych dzieł klasycznej muzyki kameralnej wśród melomanów regionu Suwalszczyzny i Podlasia. Podczas 2 dni (27-28.06) publiczność miała okazję uczestniczyć w 3 koncertach. Gościem specjalnym była wybitna śpiewaczka Iwona Sobotka, towarzyszyli jej wybitni kameraliści. wśród dzieł, które było można usłyszeć były m.in.: Kompozycje Szostakowicza, Franca, Weinberga, Rachmaninowa. Jeden z koncertów dedykowany był najmłodszej publiczności. Pamiętaliśmy o młodych i utalentowanych muzykach z Suwałk, którzy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności publiczności przed każdym z koncertów. Większość organizowanych koncertów objęta została honorowym patronatem prezydenta p. Czesława Renkiewicza. (www.klasikmijuzikfestiwal.pl).
http://art-sos.net
Fundacja AZYL
ul. Kościuszki 110/3
16-400
844-235-10-83
200745308
Fundacja EDUK@CJA
Przedstawiciel
Agnieszka Anna Makarewicz
Zakres działalności
1. ochrona zdrowia,
2. rozwój edukacji, oświaty i wychowania,
3. kultury i sztuki,
4. opieki i pomocy społecznej,
5. wspieranie działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
6. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
7. ochrona środowiska i zabytków.
16-400 Suwałki, ul. Putry 11 lok. 22
Fundacja EGO

Fundacja EGO jest organizacją działającą w wymiarach:

  • profilaktyki
  • diagnozy i poradnictwa specjalistycznego
  • terapii
  • edukacji
  • rozwoju partnerstwa społecznego

Władze Fundacji EGO:

Beata Andruczyk – Prezes
Anna Walijewska-Maksymowicz – Wiceprezes

Mężczyźni przeciw przemocy

 

http://fundacjaego.pl
+48 535 032 190
ul. Noniewicza 91 lok. 12,13
16- 400 Suwałki
16-400
Fundacja imienia Rodziny Pimonowów
Przedstawiciel
Zdzisław Marek Tarasiewicz
Zakres działalności
Materialne wspieranie Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Polsce poprzez: – zapewnienie uzupełnienia pokrywania kosztów zarządzania, utrzymania i wyposażenia domów modlitwy i domów parafialnych; – zapewnienie uzupełnienia uposażeń osobom duchowym Kościoła Staroobrzędowego; – finansowanie innych społecznych celów, a w szczególności prac związanych z ratowaniem zabytkowych świątyń i cmentarzy staroobrzędowców w Polsce i za granicą.
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 37a
Fundacja Lilia

Celem fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, profilaktyczna i szkoleniowa prowadząca do aktywizacji społecznej i zawodowej, podniesienia świadomości obywatelskiej i patriotycznej oraz do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, młodzieży ze środowisk wiejskich oraz osób z brakiem lub utrudnionym dostępem do edukacji i techniki.


Dodatkowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju turystyki regionalnej, upowszechnianie sportu oraz działalność w celu poprawy ogólnie rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

665 354 365
Fundacja Prometeusz

Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w społeczeństwie.

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, terapeutyczna, profilaktyczna i szkoleniowa. Działalność jest skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, uwikłanych w uzależnienia, współuzależnienie, przemoc, mających problemy z integracją i reintegracją społeczną i zawodową, z dostępem do edukacji, do rynku pracy, poradnictwa, doradztwa, informacji, a ponadto jest skierowana do organizacji pozarządowych, instytucji, podmiotów gospodarczych.

Dodatkowym celem Fundacji jest edukacja i wspieranie przedsięwzięć ekologicznych oraz działalność w celu poprawy ogólnie rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działalność profilaktyczną oraz wspierającą ofiary wypadków drogowych.

Od 01.09.2011 r. Fundacja realizuje drugą edycję projektu partnerskiego Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” p.n. Klub Integracji Społecznej „Masz Wybór” skierowanego głównie do osób bezrobotnych i pracujących (o dochodach w rodzinie nieprzekraczających kwoty tzw. minimum socjalnego) z problemem uzależnienia, współuzależnienia lub uwikłanych w przemoc.

Od 1.02.2013r. Fundacja realizuje wsparcie dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Suwałk w ramach projektu partnerskiego p.n. „Uruchomienie i funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach”.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dane kontaktowe:

Fundacja Prometeusz

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

e-mail: fundacjaprometeusz@gazeta.pl

KRS: 0000213093

NIP 844-21-30-732

REGON 791067997

Konto bankowe – PEKAO S.A. – 89 1240 5891 1111 0010 3377 4878

ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
16-400
0000213093
844-21-30-732
791067997
Fundacja Promyk
, ,

Celem fundacji jest:
1.Pomoc społeczna, rodzinna I psychologiczna
2.Pomoc dla zwierząt
3.Dystrybucja pomocy żywnościowej
4.Dokarmianie zwierząt

881-511-031
E-mail:kontakt@fundacjapromyk.pl

http://fundacjapromyk.pl
881-511-031
16-400
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach
Przedstawiciel
Andrzej Domański
Zakres działalności
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Doświadczenie
Realizacja projektów adresowanych do dzieci i młodzieży m.inn. Finansowanych w ramach POKL „Rozwiń skrzydła – integracja i edukacja dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, „Świetlica środowiskowa dom równych szans” (w partnerstwie z Gminą Augustów, Suwałki) Projekt „Zielone przedszkole” obejmował prowadzenie punktu przedszkolnego w Zielonym Kamedulskim.
Stan współpracy z MS
Od początku prowadzenia świetlicy współpraca z Urzędem Miejskim, który współfinansuje jej funkcjonowanie. Fundacja realizuje projekt „Warsztaty dziennikarsko – fotograficzne” dla młodzieży, „Obóz integracyjno-terepeutyczny 2014”, „Wakacyjny Klub Turystyki Aktywnej”, współfinansowane przez Urząd Miasta w Suwałkach.
16-400 Suwałki, Daszyńskiego 10
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Przedstawiciel
Andrzej Wasilewski
Zakres działalności
Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia bezrobotnych
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 62
Fundacja Traditio et Novitas
Przedstawiciel
Jan Życzkowski
Zakres działalności
1. działalność w sferze kultury i sztuki, edukacji, sportu i turystyki w dziedzinach historii, plastyki, muzyki, literatury, tańca, teatru i filmu o wysokich walorach artystycznych także z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wykluczonych, 2. uświadamianie wagi i zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 3. tworzenie warunków do rozwoju artystycznego i zawodowego twórców oraz osób zajmujących się kulturą i sztuką, 4. uświadamianie i umacnianie społecznych potrzeb kulturalnych, 5. popularyzacja wiedzy o mechanizmach umożliwiających rozwój współczesnej kultury i sztuki oraz o osobach i instytucjach tworzących współczesny mecenat kultury i sztuki, 6. wyrównywanie szans w docieraniu do kultury i sztuki dla mieszkańców małych miast i wsi.
16-400 Suwałki, ul. Klonowa 30
Fundacja „Ognisko Domowe”

Celem fundacji jest:
1.Budowa domu opieki dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

 

87 566 41 66
16-400
Fundacja „Ponad Mgłą”
Przedstawiciel
Marcin Marcińczyk
Zakres działalności
Szeroko rozumiana pomoc skierowana do osób zajmujących się sztuką ze szczególnym naciskiem na ludzi pióra, to jest poetów, pisarzy, grafików. dodatkowym celem fundacji jest wspieranie i aktywizowanie środowiska artystycznego do działań na rzecz rozwoju kultury w społeczeństwie, nakłanianie do samorealizacji przez sztukę oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskami kulturowymi innych regionów i państw.
16-400 Suwałki, ul. Reja 68 m 19
Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Suwałkach
Przedstawiciel
Marzena Burba
Zakres działalności
Oświatowo-kulturalna, charytatywno-opiekuńcza, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność społecznie użyteczne w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Stan współpracy z MS
1) Zorganizowanie słodkiego meczu charytatywnego. 2) Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Uśmiech dziecka” w Suwałkach, pozyskanie dotacji od Urzędu Miasta Suwałki.
16-400 Suwałki, Kościuszki 110/3
Fundacja „Zwierzęta Niczyje”
, ,

2 kobiety się spotkały kilka zwierząt uratowały…

i tak dalej i tak dalej, aż wpadły na pomysł, aby zarejestrować fundację.
W dniu 19.03.2013 r. fundacja Zwierzęta Niczyje została zarejestrowana w Suwałkach pod numerem 0000463161 Krajowego Rejestru Sądowego. Powstała w oparciu o inicjatywę wolontariuszy pomagających w Schronisku dla Zwierząt w Suwałkach. Fundacja jest organizacją non-profit, zarówno zarząd jak i wolontariusze działają na zasadach wolontariatu.

Fundacja wspiera wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, między innymi poprzez realizowanie programu kastracji i sterylizacji. Regularnie, w miarę możliwości przeprowadza także interwencje dotyczące maltretowanych zwierząt. Propaguje również idee czipowania i rejestracji zwierząt, domów tymczasowych, prowadzi działalność edukacyjną.

nr konta 48 1020 1332 0000 1902 0840 1806

http://fzn.suwalki.pl
603 297 303
16-400 Suwałki
ul. Lityńskiego 15/16
16-400
844-235-17-75
Centrum Trójki 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 71
Fundacja „Żyć. Nie umierać.” w Suwałkach
Przedstawiciel
ks. Jarema Sykulski
Zakres działalności
1) ochrona i promocja zdrowia, 2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 3) działalność charytatywna, 4) promocja i organizacja wolontariatu.
Doświadczenie
Fundacja „Żyć. Nie umierać” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 18 lutego 2011 r. Rok 2011 był okresem organizacyjnym dla Fundacji. W roku 2012 przy współudziale Prezydenta Miasta Suwałk zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą: „Wspierania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”. W roku 2013 powtórnie zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą jak w roku 2012. Członkowie projektu, którzy zżyli się z grupą doznali faktycznego, terapeutycznego wsparcia. Dzięki dotacji i wspólnej pracy udało nam się wypełnić lukę między leczeniem medycznym a stanem psychicznym pacjenta onkologicznego, zmagajacego się z diagnozą, skutkami leczenia i stresem. Jest to działanie, które dla pełnej realizacji wymaga długich, systematycznych. wieloletnich działań.
Stan współpracy z MS
Dzięki wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego Fundacja mogła realizować zadania statutowe. Fundacja otrzymała w 2012 roku 5.500,00 zł dotacji, a w 2013 roku 7.000,00 zł. Jesteśmy wdzięczni za uznanie ważności problemu, jakim jest choroba nowotworowa- jej specyfika, zasięg i niesprzyjające stereotypy oraz wsparcie projektów dotacją, co dało szanse na zaistnienie Fundacji „Żyć. Nie umierać” w świadomości społeczeństwa Suwałk.
16-400 Suwałki, M. Skłodowskiej Curie 5
„Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki”
Przedstawiciel
Kamil Makarewicz
Zakres działalności
1. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, 2. ochrona i promocja zdrowia, 3. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 4. zapewnienie szkolenia młodzieży trenującej piłkę nożną, 5. wspieranie działalności dobroczynnej, 6. wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 8. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 9. wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 10. rozwój wolontariatu w sporcie, 11. pomoc i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2