OPP

Sortuj według: Nazwa organizacjiTelefonTelefon 2Kontaktowy adres e-mailkod pocztowyTwitterFacebookKRSNIPREGONAdres korenspondencyjny
(Resetuj)
Fundacja ART- SOS Alicji Roszkowskiej w Suwałkach
, ,
Przedstawiciel
Alicja Roszkowska
Zakres działalności
Działalność kulturalna w zakresie wspierania promocji, pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.
Doświadczenie
Działamy w Suwałkach, naszą siedzibą jest zabytkowa kamienica w centrum miasta, w której znajduje się piękna sala- miejsce koncertów, warsztatów, wystaw, wieczorów z poezją. Fundacja działa od kwietnia 2012 roku do miesiąca marca 2014 roku. Zrealizowaliśmy 19koncertów muzyki klasycznej, na których wspólnie z mistrzami wystąpili uczniowie. W czerwcu 2013 roku dzięki wsparciu Miasta Suwałk zrealizowaliśmy projekt „Klasik Mijuzik Festiwal”. Było to wydarzenie najwyższej rangi. 3 koncerty, jeden dedykowany najmłodszej publiczności – wprowadzono dzieci w świat sztuki najwyższej. W listopadzie 2013 roku przy dofinansowaniu przez Ambasadę Ameryk w Warszawie zrealizowaliśmy projekt ” A Gambler’s Hand”. W ramach tego projektu powstał polsko-amerykański zespół muzyczny, który w 11 miastach polskich zrealizował 11 koncertów. Za działalność obecna prezes Alicja Roszkowska w sierpniu 2013 roku z rąk Prezydenta Miasta Suwałki p. Czesława Renkiewicza odebrała zaszczytny i statuetkę „Mecenas Kultury Suwałk 2013”.
Stan współpracy z MS
Dofinansowano z budżetu Miasta Suwałk: Projekt „Klasik Mijuzik Festiwal” – wyjątkowe wydarzenie kulturalne mające na celu propagowanie wybitnych dzieł klasycznej muzyki kameralnej wśród melomanów regionu Suwalszczyzny i Podlasia. Podczas 2 dni (27-28.06) publiczność miała okazję uczestniczyć w 3 koncertach. Gościem specjalnym była wybitna śpiewaczka Iwona Sobotka, towarzyszyli jej wybitni kameraliści. wśród dzieł, które było można usłyszeć były m.in.: Kompozycje Szostakowicza, Franca, Weinberga, Rachmaninowa. Jeden z koncertów dedykowany był najmłodszej publiczności. Pamiętaliśmy o młodych i utalentowanych muzykach z Suwałk, którzy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności publiczności przed każdym z koncertów. Większość organizowanych koncertów objęta została honorowym patronatem prezydenta p. Czesława Renkiewicza. (www.klasikmijuzikfestiwal.pl).
http://art-sos.net
Fundacja Promyk
, ,

Celem fundacji jest:
1.Pomoc społeczna, rodzinna I psychologiczna
2.Pomoc dla zwierząt
3.Dystrybucja pomocy żywnościowej
4.Dokarmianie zwierząt

881-511-031
E-mail:kontakt@fundacjapromyk.pl

http://fundacjapromyk.pl
881-511-031
16-400
Fundacja „Zwierzęta Niczyje”
, ,

2 kobiety się spotkały kilka zwierząt uratowały…

i tak dalej i tak dalej, aż wpadły na pomysł, aby zarejestrować fundację.
W dniu 19.03.2013 r. fundacja Zwierzęta Niczyje została zarejestrowana w Suwałkach pod numerem 0000463161 Krajowego Rejestru Sądowego. Powstała w oparciu o inicjatywę wolontariuszy pomagających w Schronisku dla Zwierząt w Suwałkach. Fundacja jest organizacją non-profit, zarówno zarząd jak i wolontariusze działają na zasadach wolontariatu.

Fundacja wspiera wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, między innymi poprzez realizowanie programu kastracji i sterylizacji. Regularnie, w miarę możliwości przeprowadza także interwencje dotyczące maltretowanych zwierząt. Propaguje również idee czipowania i rejestracji zwierząt, domów tymczasowych, prowadzi działalność edukacyjną.

nr konta 48 1020 1332 0000 1902 0840 1806

http://fzn.suwalki.pl
603 297 303
16-400 Suwałki
ul. Lityńskiego 15/16
16-400
844-235-17-75
Centrum Trójki 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 71
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach
Stowarzyszenie pozyskuje środki z darowizn osób fizycznych i prawnych, zbiórki z ramach akcji NFOZ „Serce za Serce” oraz odpisu podatkowego 1% na OPP (posiada status organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000065198).

Zakres działalności:

−    ochrona i promocja zdrowia,

−    pomoc społeczna,

−    świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażenie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny,

−    ochrona środowiska,

−    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

−    promocja i organizacja wolontariatu,

−    wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

−    aktywizowanie społeczeństwa do ofiarności na realizację wyżej wymienionych celów,

−    wyrażanie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie pozyskuje środki z darowizn osób fizycznych i prawnych, zbiórki z ramach akcji NFOZ „Serce za Serce” oraz odpisu podatkowego 1% na OPP (posiada status organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000065198).

Stowarzyszenie NFOZ realizuje cele statutowe przeznaczając uzyskiwane środki finansowe i rzeczowe na finansowanie rozwoju bazy lecznictwa, ochrony zdrowia i środowiska, ratownictwa medycznego i pomocy społecznej przez:

–     zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia technicznego (w tym: materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych),

–     budowę, rozbudowę, remonty, adaptacje i modernizację obiektów,

–     obsługę funduszu.

87 566 37 38
ul. Mickiewicza 15 pok. 106, 16-400 Suwałki
16-400
0000065198
8441125841
001418227
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Celem stowarzyszenia jest:
1.Uspołecznianie, edukowanie, pomoc specjalistyczna osobom ze specyficznymi trudnościami w tym autyzmem I innymi chorobami rozwojowymi
2.Prowadzenie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Bajka w Suwałkach

 

514233065
16-400
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach
Przedstawiciel
Marcin Butkiewicz
Zakres działalności
Opieka, wychowanie dzieci i ich rodzin, udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i socjoterapeutycznej dzieciom.
Doświadczenie
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach prowadzi placówkę od 22 lat. Zajmujemy się niesieniem pomocy dzieciom i rodzinom na płaszczyźnie socjalnej, edukacyjno-wychowawczej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej. Prowadzimy również działania takie jak praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Udzielamy pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. wspieramy i upowszechniamy dzieci w kulturze fizycznej i sporcie. Organizujemy również wypoczynek letni oraz zimowy dzieciom. Wieloletnie doświadczenie i współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych w tym pomocy dzieciom i ich rodzinom dysfunkcyjnym przebiega pomyślnie i rekomendujemy ją jako jedną wiodącą w naszym Mieście.
Stan współpracy z MS
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach od 22 lat prowadzi placówkę pobytu dziennego dziecka, a tym samym ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania w realizacji programów profilaktycznych, pomocowych oraz społecznych. Dzięki otrzymanym dotacjom możemy działać na polu pomocowym na rzecz dzieci potrzebujących i ich rodzin. Możemy również organizować wypoczynek letni oraz zimowy. Dzięki temu wykonujemy wiele zadań mających na celu wspieranie dzieci w rozwoju oraz ich zainteresowań w procesie uspołecznienia. Wieloletnie doświadczenie i współpraca z Urzędem Miasta przebiega pomyślnie.
16-400 Suwałki, Waryńskiego 39
16-400
0000071636
8441084881
79050512000000
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze”

Cele stowarzyszenia:

 • Prowadzenie działalności społecznej i pro społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych społecznie, mniejszości narodowych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną.
 • Wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Suwalszczyzny, w szczególności młodzieży, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa.
 • Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej.
 • Organizacja współpracy twórców ze środowiska lokalnego na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej.
 • Promocja regionu.
 • Promowanie i organizacja wymian międzykulturowych.
 • Prowadzenie działalności ekologicznej i edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i świadomością ekologiczną.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych i zwiększenia ich szans na rynku pracy.
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i innych krajach.
 • Propagowanie i rozwój tolerancji oraz przeciwdziałanie postawom dyskryminacji.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym prowadzenie prac konserwatorskich.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży.
 • Podejmowanie działań sprzyjających profilaktyce zdrowotnej i społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym metodami: socjoterapii, arteterapii, pedagogiki ulicy, pedagogiki zabawy, animacji społecznej i kulturalnej.
799 791 883
Stowarzyszenie Klub Szachowy Javena Suwałki

1. Organizowanie i koordynowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych a także uczestnictwo w światowych i europejskich oraz państwowych i wojewódzkich systemach zawodów sportowych

2. Organizowanie i koordynowanie sekcji i szkoleń sportowych

3.Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w formie organizacji kursów, seminariów i obozów

4. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich

 

501 14 28 63
16-400
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos”
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie – SDB, siostry salezjanki – FMA oraz osoby świeckie.

Podstawowym celem jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.

Za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wyróżniona dyplomami od Premiera Rzeczypospolitej, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki.

SALOS RP prowadzi całoroczną działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców) poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne. Posługuje się systemem wychowawczym założyciela Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko. Ponadto czerpie ze współczesnego dorobku nauk biologicznych, medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno-technicznych. Swą ofertę programową kieruje do wszystkich młodych, a szczególnie do ubogich, biednych, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Odpowiadając na zainteresowania oraz potrzeby dzieci i młodzieży prowadzi zajęcia w następujących dyscyplinach sportu: koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy oraz innych, do uprawiania których są odpowiednie warunki geograficzne i w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

16-400
Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
,
Przedstawiciel
Ewa Dorota Huszcza
Zakres działalności
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia.
Doświadczenie
Organizacja imprez i akcji charytatywnych na rzecz podopiecznych stowarzyszenia, organizacja badań profilaktycznych dzieci np. „Nie nowotworom u dzieci”, „USG małych dzieci” wraz z Fundacją Ronalda McDonalde.
16-400 Suwałki, Mickiewicza 1
0000093850
79106706900000
Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów “Filar”

Celem stowarzyszenia jest:
1.Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania od picia alkoholu
2.Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
3.Wskazywanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość

 

87 5651292
ul. Kościuszki 71
Suwałki
16-400
Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem pomocy:
-chorym w terminalnym okresie choroby
-chorym obłożnie – wymagającym stałej opieki osób drugich
-chorym objętym opieką pielęgniarską
-chorym długoterminowo
-rodzinom chorym

 

500392580
16-400
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

Celem stowarzyszenia jest:
1.Aktywizacja społeczna osób starszych
2.Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
3.Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

 

Zakres działalności
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Doświadczenie
realizacja projektu „Seniorzy z kulturą za pan brat” – 2013r.,
impreza kulturalno-turystyczna – 2012r.,
ćwiczenia rehabilitacyjne – 2012r.,
impreza „Na Mazurskiej Sawannie” – 2009r.
Stan współpracy z MS
Środki z budżetu UM: biuletyn UTW, prezentacja repertuaru „Złota Jesień” – 300-lecie Suwałk 2013r., prezentacja repertuaru „Złota Jesień” – Czerniachowsk 2013 r.

Biuro Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Czynne w poniedziałki i środy w godzinach 10.00 – 12.00.

Prezes Stowarzyszenia UTW – Danuta Złotnik tel.: 664 453 220

Obsługa biura: Teresa Juszkiewicz tel.:  509 538 891

664 45 32 20
509 538 891
16-400 Suwałki, Noniewicza 10
16-400
0000066543
8441942505
79074306000000