Stowarzyszenia KRS

Sortuj według: Nazwa organizacjiTelefonTelefon 2Kontaktowy adres e-mailkod pocztowyTwitterFacebookKRSNIPREGONAdres korenspondencyjny
(Resetuj)
Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach

 

Jednostka prowadząca Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

16-400
MROCZNE BRACTWO

SUWALSKIE STOWARZYSZENIE MANGI, ANIME, FANTASTYKI I RPG „MROCZNE BRACTWO”

1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ZWIĄZANA Z GRAMI FABULARNYMI, FANTASTYKA I KULTURA JAPONII,
2. ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM I KULTURALNYM,
3. POGŁĘBIANIE WIEDZY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT LITERATURY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z GATUNKU FANTASY I SCIENCE-FICTION,
4. PROPAGOWANIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA GŁÓWNIE MŁODZIEŻY, WSZELKICH FORM TWÓRCZOŚCI ZWIĄZANYCH Z FANTASTYKA I KULTURA JAPONII,
5. PROMOWANIE SUWAŁK JAKO STOLICY FANDOMU NASZEGO REGIONU,
6. POPULARYZACJA GIER PLANSZOWYCH, KARCIANYCH I FABULARNYCH, ZARÓWNO KOMPUTEROWYCH JAK I STOŁOWYCH,
7. ZRZESZANIE MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI I KULTURY JAPONII.

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 83 /15
16-400
0000664555
8442359015
36661042700000
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach
Przedstawiciel
Marcin Butkiewicz
Zakres działalności
Opieka, wychowanie dzieci i ich rodzin, udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i socjoterapeutycznej dzieciom.
Doświadczenie
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach prowadzi placówkę od 22 lat. Zajmujemy się niesieniem pomocy dzieciom i rodzinom na płaszczyźnie socjalnej, edukacyjno-wychowawczej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej. Prowadzimy również działania takie jak praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Udzielamy pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. wspieramy i upowszechniamy dzieci w kulturze fizycznej i sporcie. Organizujemy również wypoczynek letni oraz zimowy dzieciom. Wieloletnie doświadczenie i współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych w tym pomocy dzieciom i ich rodzinom dysfunkcyjnym przebiega pomyślnie i rekomendujemy ją jako jedną wiodącą w naszym Mieście.
Stan współpracy z MS
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach od 22 lat prowadzi placówkę pobytu dziennego dziecka, a tym samym ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania w realizacji programów profilaktycznych, pomocowych oraz społecznych. Dzięki otrzymanym dotacjom możemy działać na polu pomocowym na rzecz dzieci potrzebujących i ich rodzin. Możemy również organizować wypoczynek letni oraz zimowy. Dzięki temu wykonujemy wiele zadań mających na celu wspieranie dzieci w rozwoju oraz ich zainteresowań w procesie uspołecznienia. Wieloletnie doświadczenie i współpraca z Urzędem Miasta przebiega pomyślnie.
16-400 Suwałki, Waryńskiego 39
16-400
0000071636
8441084881
79050512000000
Stowarzyszenie Historyczne im. Polskiej Organizacji Wojskowej
Polska Organizacja Wojskowa (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919.
Polska Organizacja Wojskowa (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919.
Polska Organizacja Wojskowa działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez jej założyciela Józefa Piłsudskiego i rozwiniętymi w latach 1914-1918/1919.
POW jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa, niezależnie od płci, od 13 roku życia.
Działalność POW została wznowiona w 2012 r. Członkowie POW wywodzą się z dawnego Związku Strzeleckiego.
POW prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: musztry, regulaminów, strzelectwa, bronioznawstwa, terenoznawstwa, topografii, łączności, taktyki, walki wręcz, survivalu, PPPM, OPBMR oraz szkolenie patriotyczno-obywatelskie.
41 PUŁKU PIECHOTY 13 Suwałki
16-400
0000555730
8442354911
361375795
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos”
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie – SDB, siostry salezjanki – FMA oraz osoby świeckie.

Podstawowym celem jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.

Za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wyróżniona dyplomami od Premiera Rzeczypospolitej, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki.

SALOS RP prowadzi całoroczną działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców) poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne. Posługuje się systemem wychowawczym założyciela Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko. Ponadto czerpie ze współczesnego dorobku nauk biologicznych, medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno-technicznych. Swą ofertę programową kieruje do wszystkich młodych, a szczególnie do ubogich, biednych, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Odpowiadając na zainteresowania oraz potrzeby dzieci i młodzieży prowadzi zajęcia w następujących dyscyplinach sportu: koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy oraz innych, do uprawiania których są odpowiednie warunki geograficzne i w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

16-400
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Powypadkowej w Suwałkach
Przedstawiciel
Andrzej Grzyb
Zakres działalności
Ochrona i promocja zdrowia.
Doświadczenie
1) zakup sprzętu medycznego ok. 50.000,00 zł,
2) remont oddziału ok. 250.000,00 zł,
3) wspieranie szkolenia personelu ok. 35.000,00 zł.
Środki zdobyte we własnym zakresie.
Stan współpracy z MS
Podczas remontu oddziału w 2000 r. Urząd Miejski przekazał 5.000,00 zł na budowę systemu monitorowania dzieci po operacjach.
16-400 Suwałki, Krzywólka 32A
0000060892
8441954419
79074522500000
Stowarzyszenie Pastwisko.org

Celem Stowarzyszenia jest pomoc społecznościom lokalnym Suwalszczyzny oraz aktywny udział w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym tego regionu, a w szczególności:

1) promocja i ochrona walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych Suwalszczyzny,

2) budzenie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Suwalszczyzny,

3) organizowanie działalności i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, promujących rozwój intelektualny i emocjonalny oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin,

4) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych i dorosłych mieszkańców regionu,

5) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy i dialogu.

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak Oddział w Suwałkach 03 9367 0007 0010 0018 5983 0001

 

Logo Pastwisko.org

 

http://pastwisko.org
+48 791 291576
+48 87 566 56 35
ul. Kościuszki 36/38
16-400 Suwałki
16-400
0000282525
844-22-64-958
200152778
Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem pomocy:
-chorym w terminalnym okresie choroby
-chorym obłożnie – wymagającym stałej opieki osób drugich
-chorym objętym opieką pielęgniarską
-chorym długoterminowo
-rodzinom chorym

 

500392580
16-400
Stowarzyszenie Klub Szachowy Javena Suwałki

1. Organizowanie i koordynowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych a także uczestnictwo w światowych i europejskich oraz państwowych i wojewódzkich systemach zawodów sportowych

2. Organizowanie i koordynowanie sekcji i szkoleń sportowych

3.Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w formie organizacji kursów, seminariów i obozów

4. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich

 

501 14 28 63
16-400
Klub Sportowy “Jaćwing”

Celem stowarzyszenia jest:
1.Współzawodnictwo sportowe
2.Integracja osób niepełnosprawnych

 

503045518
16-400
Związek Strzelecki “Strzelec”

Organizacja społeczno-wychowawcza
Jednostka Strzelecka 1023 Suwałki

Celem Związku jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim,
c) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
d) wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
e) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
f) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

www.js1023.suwalki.pl
tel.505045389
E-mail: js.suwalki@gmail.com

505045389
16-400
Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

Główne sektory działalności to:

wolontariat
działalność na rzecz kultury i sztuki
promocja regionu
promocja nowoczesnych technologii w zastosowaniu w grupach wykluczonych cyfrowo
wsparcie osób niesamodzielnych w tym współprowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach

Do najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia Kostroma należy zaliczyć:

akcje sprzątania kompleksu cmentarzy siedmiu wyznań w Suwałkach
nagranie teledysku Suwałki are also Happy
organizacje wolontariatu podczas Suwałki Blues Festival i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Źródliska
współorganizacje Juwenaliów Suwalskich PWSZ
akcje Masz Głos Masz Wybór Suwałki, w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego
TechKlub Suwałki (edycja I i II), prowadzony w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
Geocaching jako sposób na promocję regionu, projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego
Suwalski sztab WOŚP 2015, współprowadzony z Fundacją Prometeusz

Stowarzyszenie jest członkiem Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 

 

http://kostroma.pl
507860241
Korczaka 4/5 Suwałki
16-400
0000497096
8442352697
200833811
ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
Stowarzyszenie “Dobre Serce”

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: zwiększenia zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych i pracujących oraz przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce i  na rynku pracy, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej, ochrony środowiska, edukacji, kultury i sztuki, sportu i kultury fizycznej, opieki społecznej, ochrony zdrowia , wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej

 

Prezes Stowarzyszenia: Wioletta Kiersztyn

 

508386288
505797781
Stowarzyszenie na rzecz szerzenia i rozwoju kultury wśród młodzieży Chill&Luzz

Celem stowarzyszenia jest:
1. Szerzenie i rozwój kultury wśród młodzieży
2. Propagowanie kultury na terenie Suwałk, całej Polski i Europy
4. Wielokulturowość
5. Muzyka
6. Filmistyka, koncerty organizacja eventów (teatr)

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz szerzenia i rozwoju kultury wśród młodzieży Chill&Luzz są grupą młodych ludzi którzy mają na celu działanie na rzecz rozwoju artystycznego dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Starają się wspierać artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą m.in. poprzez działalność filmową, muzyczną, działalność fotograficzną, działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją, działalność wydawniczą i fonograficzną. Organizowanie przedstawień, eventów, koncertów, konkursów, szkoleń i warsztatów. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami. Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w celu pozyskania środków działalność statutową.

 

 

513 953 782
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Celem stowarzyszenia jest:
1.Uspołecznianie, edukowanie, pomoc specjalistyczna osobom ze specyficznymi trudnościami w tym autyzmem I innymi chorobami rozwojowymi
2.Prowadzenie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Bajka w Suwałkach

 

514233065
16-400
Stowarzyszenie ZAMIAST

Celem stowarzyszenia jest:
1.Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
2.Podejmowanie działań mających na celu ochronę dziecka zdrowego, niepełnosprawnego intelektualnie i fizycznie, chorego psychicznie lub fizycznie, krzywdzonego – będącego ofiarą przemocy, zagrożonego demoralizacją, uzależnieniem, itp.,
3.Podejmowanie działań mających na celu pomoc i wsparcie rodziny np. doskonalenie kompetencji wychowawczych, propagowanie wartości rodzinnych, itp.,
4.Rozwijanie wiedzy o problemach rodzin i dzieci w naszym regionie poprzez inicjatywy o charakterze badawczym,
5.Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o zdrowiu, rozwoju, wychowaniu i zagrożeniach dla rodziców, wychowawców i innych specjalistów poprzez organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń, itp.
6.Krzewienie kultury i sztuki poprzez organizowanie koncertów, wystaw malarskich, fotograficznych, nagrywanie filmów, itp.,
7.Prowadzenie edukacji o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, związanej z zagrożeniami i pomocą dziecku i rodzinie,
8.Organizowanie różnych form pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, medycznej,
9.Organizowanie pomocy edukacyjnej dzieciom, które wykazują trudności w uczeniu się lub są zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemy edukacyjnego,
10.Organizowanie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, miejsc i zajęć pozwalających rozwijać te możliwości,
11.Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób, których działalność i praca są związane z pomocą bezpośrednią dziecku, rodzinie, itp,.
12.Propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez zajęcia, warsztaty edukacyjne, prelekcje, itp.,
13.Organizowanie konkursów dla dzieci zdolnych, popularyzujących kulturę i sztukę szczególnie naszego regionu lub uwrażliwiających na różne społeczne problemy, itp.,
14.Prowadzenie działalności wydawniczej mającej na celu popularyzowanie wiedzy specjalistycznej związanej z pomocą dziecku, rodzinie, itp.
15.Popularyzację naszego regionu poprzez organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczki, spływy, obozy, itp.,
16.Organizowanie różnych form wypoczynku rodzinnego lub dla dzieci, powiązanego z różnymi formami pomocy psychologicznej, pedagogicznej, itp..
17.Prowadzenie świetlicy środowiskowej, punktów konsultacyjno-informacyjnych, itp.

 

http://www.zamiast.org
534 830 777
16-400
Featon

Zarząd:

Dobaj Paweł – Prezes Zarządu

Mucharski Krzysztof Marcin – Wiceprezes Zarządu

Cele:

– wspieranie aktywizacji społecznej osób, które odbyły karę pozbawienia wolności

– umożliwienie osobom karanym podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy po odbyciu kary pozbawienia wolnosci

– udzielenia pomocy społecznej osobom karanym i ich rodzinom oraz wyrównania szans tych osób i rodzin

– praca w sferze edukacyjnej, społecznej i nieformalnej oraz edukacja z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia i doskonalenia i doskonalenia umiejętności interpersonalnych dla osób karanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

– wspieranie edukacyjnej, społecznej i zawodowej aktywności obywateli

– przeciwdziałanie zjawisku ksenofobii i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, status społeczny i inne przyczyny

536 271 667
502738073
16-400 Suwałki ul. Suzina 1/14
16-400
Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego

Celem stowarzyszenia jest:
1.Bezpieczeństwo ruchu drogowego
2.Sport kartingowy
3.Szkolenie młodzieży
4.Sport samochodowy I motocyklowy

 

601 204 253
16-400
Klub Żeglarski „Kamena”

1. Rozwój turystyki żeglarskiej,
2. Szkolenia na stopnie żeglarskie.

606 30 60 99
793 44 33 60
16-400
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

Celem stowarzyszenia jest:
1.Aktywizacja społeczna osób starszych
2.Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
3.Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

 

Zakres działalności
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Doświadczenie
realizacja projektu „Seniorzy z kulturą za pan brat” – 2013r.,
impreza kulturalno-turystyczna – 2012r.,
ćwiczenia rehabilitacyjne – 2012r.,
impreza „Na Mazurskiej Sawannie” – 2009r.
Stan współpracy z MS
Środki z budżetu UM: biuletyn UTW, prezentacja repertuaru „Złota Jesień” – 300-lecie Suwałk 2013r., prezentacja repertuaru „Złota Jesień” – Czerniachowsk 2013 r.

Biuro Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Czynne w poniedziałki i środy w godzinach 10.00 – 12.00.

Prezes Stowarzyszenia UTW – Danuta Złotnik tel.: 664 453 220

Obsługa biura: Teresa Juszkiewicz tel.:  509 538 891

664 45 32 20
509 538 891
16-400 Suwałki, Noniewicza 10
16-400
0000066543
8441942505
79074306000000
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO MIEJSKIE W SUWAŁKACH
Zakres działalności: głównym celem stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa, integracja środowiska, udzielanie różnorodnej pomocy chorym i ich rodzinom, praca na rzecz wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego.

 

Imię i nazwisko przedstawiciela organizacji: Helena Krajewska, Danuta Frydrych

Zakres działalności: głównym celem stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa, integracja środowiska, udzielanie różnorodnej pomocy chorym i ich rodzinom, praca na rzecz wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego.

694 008 917
517 077 634
ul. Kościuszki 72A, 16-400 Suwałki
16-400
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze”

Cele stowarzyszenia:

 • Prowadzenie działalności społecznej i pro społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych społecznie, mniejszości narodowych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną.
 • Wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Suwalszczyzny, w szczególności młodzieży, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa.
 • Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej.
 • Organizacja współpracy twórców ze środowiska lokalnego na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej.
 • Promocja regionu.
 • Promowanie i organizacja wymian międzykulturowych.
 • Prowadzenie działalności ekologicznej i edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i świadomością ekologiczną.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych i zwiększenia ich szans na rynku pracy.
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i innych krajach.
 • Propagowanie i rozwój tolerancji oraz przeciwdziałanie postawom dyskryminacji.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym prowadzenie prac konserwatorskich.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży.
 • Podejmowanie działań sprzyjających profilaktyce zdrowotnej i społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym metodami: socjoterapii, arteterapii, pedagogiki ulicy, pedagogiki zabawy, animacji społecznej i kulturalnej.
799 791 883
Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil’

Celem stowarzyszenia jest:
1.Działalność kulturalna w regionie

87 565 62 46
792 666 311
16-400
Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów “Filar”

Celem stowarzyszenia jest:
1.Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania od picia alkoholu
2.Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
3.Wskazywanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość

 

87 5651292
ul. Kościuszki 71
Suwałki
16-400
Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”

Celem stowarzyszenia jest:

1.Pomoc osobom uzależnionym, doznającym przemocy, oferta kierowana do całej rodziny-sprawców, ofiar, dzieci
2.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu uzależnień
3.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

87 566 24 44
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
16-400
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach
Stowarzyszenie pozyskuje środki z darowizn osób fizycznych i prawnych, zbiórki z ramach akcji NFOZ „Serce za Serce” oraz odpisu podatkowego 1% na OPP (posiada status organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000065198).

Zakres działalności:

−    ochrona i promocja zdrowia,

−    pomoc społeczna,

−    świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażenie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny,

−    ochrona środowiska,

−    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

−    promocja i organizacja wolontariatu,

−    wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

−    aktywizowanie społeczeństwa do ofiarności na realizację wyżej wymienionych celów,

−    wyrażanie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie pozyskuje środki z darowizn osób fizycznych i prawnych, zbiórki z ramach akcji NFOZ „Serce za Serce” oraz odpisu podatkowego 1% na OPP (posiada status organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000065198).

Stowarzyszenie NFOZ realizuje cele statutowe przeznaczając uzyskiwane środki finansowe i rzeczowe na finansowanie rozwoju bazy lecznictwa, ochrony zdrowia i środowiska, ratownictwa medycznego i pomocy społecznej przez:

–     zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia technicznego (w tym: materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych),

–     budowę, rozbudowę, remonty, adaptacje i modernizację obiektów,

–     obsługę funduszu.

87 566 37 38
ul. Mickiewicza 15 pok. 106, 16-400 Suwałki
16-400
0000065198
8441125841
001418227