Konkurs plastyczny – „Cyrk bez zwierząt jest fajny!”

Bardzo często dzieci pytają,mamo, tato,ale dlaczego cyrk ze zwierzętami jest zły?

Kochani, niech ten konkurs będzie spotkaniem z edukacją, spotkaniem z piękną ideą – wolności i miłości dla naszego świata.

My już wiemy, że cyrk bez zwierząt jest fajny i czekamy na prace Maluchów z niecierpliwością.

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

plakat cyrk

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Cyrk bez zwierząt jest fajny!

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Zwierzęta Niczyje oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach
 2. Konkurs jest realizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk
 3. Konkurs rozpoczyna się 16 maja 2016 r. i trwać będzie do 10 czerwca 2016r. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 22 czerwca w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (ul. Kościuszki 71), o godz. 11:00
 4. Temat prac konkursowych brzmi: „Cyrk bez zwierząt jest fajny!”.
 5. Konkurs jest skierowany do dzieci z terenu miasta Suwałk, trzech grup wiekowych:

a)      5-6 lat

b)      Klasy I-III

c)      Klasy IV-VI

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 10 czerwca 2016r. osobiście/ przez opiekuna lub drogą pocztową do Centrum Trójki (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) ul. Kościuszki 71

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Cyrk bez zwierząt jest fajny!”.

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 3. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz telefon rodzica/opiekuna/pedagoga. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu
 6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Organizator przewiduje 3 miejsca w każdej z kategorii wiekowej oraz po 2 wyróżnienia.
 4. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zwycięzców (nagrody za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii będą ufundowane przez Prezydenta Miasta Suwałk)
 5. Każde dziecko, które weźmie udział w konkursie, dostanie dyplom.
 6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 22 czerwca w Centrum Trójki o godz. 11:00.
 7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 8. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Centrum Trójki, a także na stronach internetowych.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.centrum3.suwalki.pl oraz w szkołach z terenu miasta Suwałk.

5.      Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) unieważnienia oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.