Konkursy UM Suwałki na 2019 rok

Urząd Miasta w Suwałkach ogłosił pierwsze konkursy na 2019 rok:

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-377-2018-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-na-rzecz-mieszkancow-suwalk-w-obszarze-przeciwdzialania-uzaleznieniom-patologiom-spolecznym-wspierania-rod.html

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-376-2018-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-na-rzecz-mieszkancow-suwalk-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywania-szans.html

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-375-2018-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-na-rzecz-mieszkancow-suwalk-polegajacego-na-prowadzeniu-placowki-zapewniajacej-opieke-oraz-wsparcie-osobom-nietrzezwym-i-bezdomnym.html

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-374-2018-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-na-rzecz-mieszkancow-suwalk-w-obszarze-przeciwdzialania-uzaleznieniom-patologiom-spolecznym-wspierania-rod.html