Konkursy z zakresu kultury

zrzut ekranu z systemu Witkac

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od 29 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz.25).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85/66 54-534) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Rodzaje priorytetowych zadań z zakresu kultury w 2016 r.:

1)      festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;

2)      przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury;

3)      tworzenie i powiększanie kolekcji muzealnych i sztuki  współczesnej;

4)      dziedzictwo, tradycja, tożsamość;

5)      edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;

6)      dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej;

7)      wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego

 

Dodaj komentarz