Konkursy z zakresu sportu

zrzut ekranu z systemu Witkac

W dniu dzisiejszym ukazały się dwa rozporządzenia Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie konkursów z zakresu sportu.

Zarządzenie Nr 371/ 2017 z dnia 2017-11-22 ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2018 r.
Zadania mogą być realizowane od 2018-01-02 do 2018-12-31
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2017-12-07 15:30:00
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
Kwota przeznaczona na dotacje: 655 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 300 000,00 zł 
Wymagany całkowity wkład własny: 15 %   w tym finansowy : 10 %

Opis konkursu:

Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez:

– organizację szkolenia zawodników posiadających licencje wydane przez odpowiedni polski związek sportowy lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie), którzy biorą udział we współzawodnictwie;

– organizację zawodów, w szczególności ujętych w kalendarzach polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych działających w danym sporcie;
– udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej
w grach zespołowych – w piłce nożnej chłopców w rozgrywkach ligowych Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w co najmniej czterech kategoriach wiekowych (w rocznikach 2005 i starszych) i w piłce siatkowej chłopców – 325 000,00 zł
w indywidualnych sportach – co najmniej na szczeblu ogólnopolskim – 330 000,00 zł

RAZEM: 655 000,00 zł

Zarządzenie Nr 372/ 2017 z dnia 2017-11-22 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

Zadania mogą być realizowane od 2018-01-13 do 2018-12-15
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2017-12-14 15:30:00
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
Kwota przeznaczona na dotacje: 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy zł)
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 zł do 115 000,00 zł 
Wkład własny: Wymagany
Limity
Całkowity wkład: – nie mniejszy niż: 10% całkowitej wartości zadania
Finansowy: – nie mniejszy niż: 5% całkowitej wartości zadania
Koszty administracyjne ogółem: – nie większy niż: 20% całkowitej wartości dotacji
Rzeczowy: – obowiązkowe podanie informacji o wkładzie rzeczowym

Opis konkursu:

I. Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

1.Promocja aktywności fizycznej i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji rywalizacji sportowej szkół i udziału we współzawodnictwie szkół na poziomie miejskim/wojewódzkim/ogólnopolskim – 30 000,00 zł

2.Kształtowanie świadomości zachowań i nawyków prosportowych mieszkańców, w szczególności w sportach niezaliczanych do wiodących w Suwałkach poprzez wspieranie:

a) organizacji imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych,

b) udziału zawodników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

c) innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym, w tym szkolenia sportowego

– 50 000,00 zł

3. Rozwijanie aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom tj. włączanie społeczne poprzez sport osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez wspieranie:

a) organizacji imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych,

b) udziału w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

c) organizację innych form aktywności ruchowej, w tym szkolenia sportowego

– 30 000,00 zł

4. Wspieranie publikacji dotyczących upowszechniania informacji z zakresu kultury fizycznej w Suwałkach – 5 000,00 zł

Razem 115 000,00 zł