NASZA OFERTA

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach jest zadaniem realizowanym przez organizacje pozarządowe: Lidera – Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA w partnerstwie z Fundacją Prometeusz dofinansowanym z budżetu Miasta Suwałk.

CENTRUM TRÓJKI to wspólne miejsce suwalskiego trzeciego sektora, czyli organizacji i grup nieformalnych prowadzących działalność społeczną. Centrum ma służyć spotkaniom, dyskusji, współpracy, szukaniu rozwiązań i rozwijaniu działalności tak, aby Suwałki były miastem pozytywnych zmian społecznych.

I. Doradztwo stacjonarne podstawowe

Doradztwo będą świadczyły osoby posiadające umiejętności i wiedzę umożliwiającą udzielenie podstawowych informacji. Doradca będzie miał za zadanie zdiagnozować organizację, udzielić wsparcia, które jest konieczne na daną chwilę oraz przekierować organizację do dalszej współpracy z odpowiednim specjalistą i/lub instytucją wsparcia. Osoba ta ma nie tylko poinformować o możliwości i formie pomocy w pozostałych instytucjach, ale ma również pomóc w umówieniu spotkania oraz monitorować, czy wsparcie zostało udzielone, a organizacja podnosi swoje umiejętności.

Nasi doradcy będą prowadzili:

  • Bieżące doradztwo i  wsparcie organizacji pozarządowych dotyczące m.in. pomocy w aplikowaniu o granty miejskie i wojewódzkie, sprawozdawczości.
  • Wypracowanie formy stałej współpracy i ciągłego, systemowego wsparcia poszczególnych NGO, wypracowanie odpowiednich kanałów informacyjnych i narzędzi np. metryczki NGO.
  • Wypracowanie zasad komunikacji i form współpracy z pozostałymi instytucjami otoczenia NGO
  • Wprowadzenie dodatkowych, stałych form integracji sektora np. kawiarenek obywatelskich czy forów pozarządowych.
  • Wzmocnienie informacji i promocji działań wszelkich inicjatyw obywatelskich, w tym prowadzonych przez NGO. Priorytetem będzie wypracowanie odpowiedniej formy informowania o tych działaniach władz samorządowych np. Rady Miasta.
  • Diagnozę potrzeb poszczególnych organizacji i skoordynowanie wsparcia – udzielenie bądź przekierowanie na doradztwo specjalistyczne.

II. Doradztwo stacjonarne specjalistyczne

Doradztwo świadczone w zakresie m.in. prawnych i finansowych aspektów działania organizacji pozarządowych oraz przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z ich wykonania. Tym razem poradnictwo będzie obejmowało także poradnictwo informatyczne m.in. tworzenie i administrowanie stron WWW., promocji w Internecie, rozwiązywania problemów technicznych itp. oraz poradnictwo marketingowo-promocyjne z zakresu tzw. public relations, budowania strategii/planów rozwoju własnej marki, wizualizacji ngo, sponsoringu, kontaktów z mediami, autoprezentacji i autopromocji.

III. Szkolenia/warsztaty

Szkolenia/warsztaty z zakresu m.in. funkcjonowania organizacji pozarządowych (m.in. rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie przez cele, motywowanie zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, szkolenie wolontariuszy i ich utrzymywanie itp.), pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zdania publicznego, także budowania marki, stosowania public relations, promocji organizacji niemal całkowicie za darmo – inna tematyka wg potrzeb.

V. Organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi na tematy wskazane przez organizacje pozarządowe lub samorząd miejski, w tym przekazywanie informacji o grantach i programach dofinansowujących. Tematykę luźnych „spotkań przy kawie” będą kształtowały np. same organizacje zgłaszając swoje potrzeby dla personelu CWOP, otwarte konkursy ofert ogłaszane przez różne instytucje czy grantodawców, przedstawiciele samorządu lokalnego, podmioty zewnętrzne realizujące wsparcie dla organizacji.

VI. Udostępnianie sali komputerowej i innych pomieszczeń dla organizacji pozarządowych na ich działalność statutową – według potrzeb organizacji z uwzględnieniem harmonogramów wykorzystania zasobów Centrum, z zastosowaniem rezerwacji możliwie najczęściej.

VII. CENTRUM TRÓJKI udostępnia pomieszczenia na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

VIII. CENTRUM TRÓJKI zapewnia pomieszczenia i obsługę Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – według potrzeb Rady.

Jedna myśl na temat “NASZA OFERTA

Dodaj komentarz