Oferty w UM Suwałki

Otwarte konkursy ofert na lata 2017-2018 organizowane przez Urząd Miasta w Suwałkach.

Zestawienie ilości ofert i wartości ofert, przed oceną formalną.

Nazwa konkursu Kwota przewidziana w konkursie Ilość ofert Ilość oferentów Wartość według ofert (kwota dofinansowania) Wartość ofert (kwota total) % udział wkładu własnego % kwoty wynikającej z ofert do kwoty przeznaczonej na dofinansowanie
nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki 630 000 9 9 867 165 1 129 170,36 30,21% 137,65%
w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 50 000  14 12  108 522  119 482  10,10%  217,04%
na wsparcie realizacji zadań publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 340 000 5 6

*jedna oferta wspólna

731 700 827 500 13,09% 215,21%
w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 124 000 35 23 340 363 534 559,50 57,06% 274,49%
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 110 000  27 21

*dwie oferty wspólne

209 503,53 291 462,34 39,12% 190,46%
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 25 000  15 12 61 866 73 622,8 19,00%  247,46%
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 60 000 6 5  108 310 193 350 78,52%  180,52%
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 380 000  22  11  594 631 1 261 992  212,23% 156,48%

W otwartych konkursach ofert zostało złożonych łącznie 99 ofert na łączną wartość dofinansowania 2 851 672,53 zł. Organizacje zadeklarowały wniesienie wkładu własnego o wartości 1 386 361,67 zł