Otwarte konkursy ofert Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Lista konkursów ogłoszonych przez Urząd Miasta Suwałki na lata 2017-2018

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

https://witkac.pl/#/Contest/View/1207

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-01 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 90,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 60 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

– Wspieranie działań mających na celu dożywianie, schronienie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich i bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – 44 000 zł

– Wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich – 12 000 zł

– Wspieranie usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego – 4 000 zł

Razem 60 000,- zł

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki

https://witkac.pl/#/Contest/View/1172

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-02 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 630 000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 85,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 630 000,00 zł
% Wymagany całkowity wkład własny: 15 %
w tym finansowy : 10 %

Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez:

– organizację szkolenia zawodników posiadających licencje wydane przez odpowiedni polski związek sportowy lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie), którzy biorą udział we współzawodnictwie;

– organizację zawodów, w szczególności ujętych w kalendarzach polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych działających w danym sporcie;
– udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej
w grach zespołowych – w piłce nożnej chłopców w rozgrywkach ligowych Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w co najmniej czterech kategoriach wiekowych (w rocznikach 2004 i starszych) i w piłce siatkowej chłopców – 300 000,00 zł
w indywidualnych sportach – co najmniej na szczeblu ogólnopolskim – 330 000,00 zł

RAZEM: 630 000,00 zł

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-02 do 2017-12-15
Kwota przeznaczona na dotacje: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 90,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 25 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

1. zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce – 8 000,00 zł

2. wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki – 3 000,00 zł

3. wspieranie działań, programów mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, wolontariatu kreatywności, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu – 10 000,00 zł

4. wspieranie i upowszechnianie działań związanych z uczeniem się przez całe życie – 2 000,00 zł

5.wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy – 2 000,00 zł

Razem 25 000,00

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

https://witkac.pl/#/Contest/View/909

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-02 do 2017-12-15
Kwota przeznaczona na dotacje: 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 90,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 110 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

1.promocja aktywności fizycznej i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji rywalizacji sportowej i udziału we współzawodnictwie na poziomie miejskim/wojewódzkim/ogólnopolskim – 20 000,00 zł

2.kształtowanie świadomości zachowań i nawyków prosportowych mieszkańców, w szczególności w sportach niezaliczanych do wiodących w Suwałkach poprzez wspieranie:

 1. organizacji imprez sportowych/ sportowo-rekreacyjnych,
 2.  udziału zawodników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 3.  innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym, w tym szkolenia sportowego.

– 58 000,00 zł

3. rozwijanie aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom tj. włączanie społeczne poprzez sport osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez wspieranie:

 1. organizacji imprez sportowych/ sportowo-rekreacyjnych,
 2. udziału w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 3. organizację innych form aktywności ruchowej, w tym szkolenia sportowego.

25 000,00 zł

4. wspieranie publikacji dotyczących upowszechniania informacji z zakresu kultury fizycznej w Suwałkach- 7 000,00 zł

Razem 110 000,00 zł

Na wsparcie realizacji zadań publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

https://witkac.pl/#/Contest/View/881

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-01 do 2018-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 90,00%
Kwota dotacji na zadanie od:

 • dotacja na rok 2017: 180 000,00 zł
 • dotacja na rok 2018: 160 000,00 zł

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację:

1. Wspieranie działań zamierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności, uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności osób starszych poprzez:

a) Wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

b) Wspieranie kampanii społecznych w zakresie promocji zdrowego starzenia się i profilaktyki chorób wieku starczego.

c)  Organizację i prowadzenie centrum inicjatyw senioralnych. Zadanie będzie realizowane w pomieszczeniu w budynku przy ul. Ciesielskiej 15 w Suwałkach, które zostanie udostępnione Zleceniobiorcy wraz z wyposażeniem w ramach porozumienia z Suwalską Radą Seniorów i Miastem Suwałki. Koszty eksploatacyjne pomieszczenia (energia elektryczna, ciepła i zimna woda, ścieki, ogrzewanie) pokryje Miasto Suwałki. Centrum inicjatyw senioralnych winno być otwarte minimum 3 dni w tygodniu przez minimum 4 godziny dziennie – harmonogram otwarcia i program działań podlega uzgodnieniu z Suwalską Radą Seniorów.

d) Wspieranie kampanii społecznych budujących pozytywny wizerunek osób starszych.

2017 r. – 20.000 zł

2. Wspieranie działań zamierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności, uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności osób starszych poprzez prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora.

 1. Beneficjentami zadania mogą być osoby 60+
 2. Minimalna liczba beneficjentów w placówce dziennego pobytu seniora i klubie stanowi średnioroczna liczba osób przebywających w tych placówkach (powinna ona wynosić nie mniej niż 10 osób średniorocznie dziennie w placówce dziennego pobytu seniora i 15 osób średniorocznie dziennie w klubach).
 3. Podstawowy zakres usług świadczących przez placówkę dziennego pobytu oraz klub seniora może obejmować szczególności usługi:
 • Socjalne
 • Edukacyjne
 • Kulturalno – oświatowe
 • Aktywności ruchowej lub kinezyterapii
 • Sportowo – rekreacyjne
 • Aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy)
 • Terapii zajęciowej
 1. Placówka działająca w formie dziennego pobytu powinna zapewnić minimum 5 – godzinną ofertę usług dziennie minimum 5 dni w tygodniu.
 2. Placówka działająca w formie klubu seniora powinna zapewnić minimum 4 – godzinną ofertę usług dziennie przez minimum 4 dni w tygodniu
 3. Placówki i kluby seniora działają nie mniej niż 10 miesięcy w roku.

2017 rok – 160.000 zł

2018 rok – 160.000 zł

Oferta powinna być zgodna z Programem Działań na Rzecz Seniorów na lata 2016 – 2020 w Mieście Suwałki.

W zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

https://witkac.pl/#/Contest/View/874

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-01 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 124 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 90,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 124 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany

Opis konkursu:

Priorytetowe zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1.Wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych o szczególnym znaczeniu dla Suwałk – 69000 zł.
2. Wspieranie inicjatyw zwiazanych z upowszechnianiem uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także seniorów i osób niepełnosprawnych – 20000 zł.
3. Wspieranie środowisk kombatanckich i innych środowisk w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych – 5000 zł.
4. Wspieranie działań upowszechniających czytelnictwo oraz wydawanie znaczących niekomercyjnych publikacji o tematyce kulturalnej, bądź związanych z tematem lub osobą twórcy z Suwałkami – 10000 zł.
5. Wzmacnianie istniejących i kreowanie nowych wydarzeń kulturalnych w Suwałkach – 20000 zł.

W zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

https://witkac.pl/#/Contest/View/872

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-01 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 90,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 50 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

1. Wspieranie organizacji imprez popularyzujących aktywny wypoczynek i krajoznawstwo rodzin pn. „Suwalska turystyczna rodzinka” – 15.000 zł

2. Wspieranie organizacji imprez turystycznych wykorzystujących walory Suwałk w okresie zimowym – 10.000 zł

3. Wspieranie działań promujących miejskie trasy turystyczne w Suwałkach – 10.000 zł

4. Wspieranie działań z zakresu profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz ratownictwa wodnego- 15.000 zł

W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

https://witkac.pl/#/Contest/View/1385

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-01 do 2018-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 90,00%
Kwota dotacji na zadanie od:

 • dotacja na rok 2017: 280 000,00 zł
 • dotacja na rok 2018: 100 000,00 zł

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:

 1. dofinansowanie prowadzenia grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych – 2017 r. –  5.000 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołecznej i prawnej – 2017 r. – 70.000 zł

 1. wspieranie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę;
 2. dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych;
 3. dofinansowanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – DDA;
 4. dofinansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie;
 5. dofinansowanie kolonii, półkolonii i obozów i innych form wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie.

III. Profilaktyka uzależnień – 2017 r. – 30.000 zł

 1. wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych;
 2. dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą;
 3. organizowanie lokalnych i włączanie się do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie uzależnień;
 4. wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości lub pod wpływem środków psychoaktywnych osób kierujących pojazdami mechanicznymi, sprzętami żeglugi wodnej itp.

IV. Przeciwdziałanie przemocy – 2017 r. – 75.000 zł

 1. wspieranie działalności placówek dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym punktów konsultacyjnych, telefonów zaufania, ośrodków interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego, socjalnego i rodzinnego;
 2. dofinansowanie realizacji programów ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie;
 3. dofinansowanie prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 4. dofinansowanie programów profilaktyki przeciwdziałania przemocy np. warsztaty umiejętności rodzicielskich, programów dla rodziców na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, rozwiązywania konfliktów itp.;
 5. realizacja oraz wspieranie kampanii i programów dla rodziców promujących wychowanie dzieci bez przemocy;

V. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej – 2017 r. – 100.000 zł; 2018 r. – 100.000 zł

 

UWAGA

Do oferty na realizację zadania II. 1  pn. wspieranie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę należy dołączyć w wersji papierowej: 

 • oświadczenia osób prowadzących i pracujących w placówkach wsparcia dziennego potwierdzające, że nie są one i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona lub zawieszona, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika ze stosunku egzekucyjnego,
 • program działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży lub psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny lub inny psychoedukacyjny,
 • statut placówki wsparcia dziennego,
 • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego