Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury – 2015

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od 26 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w godzinach pracy osobiście w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (III piętro, pokój 305, tel. 85 66 54 -534) lub przesłać pocztą na ten adres w terminie od 19 listopada 2014 r. do 10 grudnia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, warunki konkursu oraz druki są do pobrania w linku poniżej:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/otwarte_konkursy_ofert/ogloszenia

Treść ogłoszenia:

załącznikdoUchwałyogłoszenieKonkursu2015

Dodaj komentarz