PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI KONKURS 3/2015

FIR logo
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, jako operator FIO – Podlaskie, ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” (Konkurs 3/2015) dla młodych organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych z województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski można składać do 9 października 2015 do godz. 15.00.

 

I. Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Przeznaczenie Mikrodotacji musi być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

II. Wysokość środków

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 3/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to ok. 20 000,00 zł.

III. Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

– Okres realizacji projektów wynosi 1 miesiąc.

– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 3/2015 to 01.11.2015 r.

– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 3/2015 to 30.11.2015 r.

– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 3/2015 to 14.12.2015r.

IV. Kto może otrzymać Mikrodotację?

Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

Grupa samopomocowa – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

V. Kryteria wyboru Wniosków

Ocena wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych Regulaminie:

I etap – Ocena formalna

II etap – Ocena zgodności wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

III etap – Ocena merytoryczna

VI. Termin i warunki składania Wniosków:

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 28.09.2015 r. do dnia 09.10.2015 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Dokumenty do pobrania na stronie www.fir.org.pl w zakładce „Nasze projekty” pn. projektu Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji.

Kontakt:

Biuro projektu: 85 675 00 17

Dodaj komentarz