Ponowne ogłoszenie Wojewody Podlaskiego o konkursie ofert

W związku z ogłoszonym w dniu 1 kwietnia 2014 r. konkursem ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w 2014 r. wpłynęły 24 oferty, które zostały złożone przez 23 podmioty uprawnione.

W wyniku oceny formalnej stwierdzono, że wszystkie oferty nie spełniają wymogów formalnych. Komisja konkursowa potwierdziła zasadność oceny formalnej ofert i przedstawiła ustalenia Wojewodzie Podlaskiemu do akceptacji, który dnia 8 maja 2014 r. ustalenia powyższe zaakceptował. Konkurs został nierozstrzygnięty, ale obecnie jest ponownie otwarty 13 maja 2014r.

„…OGŁOSZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 13 maja 2014 roku o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2014 r.

Działając na podstawie art. 22 pkt 14 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wojewoda Podlaskiogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2014 roku zadań w obszarze pomocy społecznej. …”

Link do konkursu: http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=29874

Zapraszamy do składania ofert i konsultacje z naszymi doradcami.

Dodaj komentarz