Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 2 –inicjatywy społeczne”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne,

które odbędzie się 21 maja o godz. 15.30 w Suwałkach w Centrum Trójki
ul. Tadeusza Kościuszki 71

Rozpoczynamy realizację drugiej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 –
inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu
działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania
zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O granty w maksymalnej wysokości 2000 zł
ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in. :
 dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem
warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
 wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe
prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
 promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki
sposób odczytywać krajobrazy

Pierwsza tura konkursu zostanie ogłoszona 8 maja i potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Podczas spotkania omówiony zostanie regulamin programu oraz wskazane działania priorytetowe.
Będzie to okazja, by przyjrzeć się zasadom sporządzania wniosków o realizacje zadania publicznego.

Wszelkich informacji udziela Agnieszka Olender tel. 691 130 005