Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

30 listopada 2016 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

Zasady dotyczące postępowania w sprawie realizacji zadania publicznego zawarte ww Programie, w tym wzory dokumentów będą obowiazywały we wszystkich konkursach ofert oraz naborach pozakonkursowych.

Program składa się z następujących dokumentów:

  1. Program współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
  2. Postępowanie w sprawie udzielenia dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania należącego do Województwa Podlaskiego w 2017 roku,
  3. Karta oceny formalnej wzór,
  4. Karta oceny merytorycznej wzór,
  5. Umowa o realizację zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego wzór
  6. Oświadczenie o podwójnym dofinansowaniu wzór,
  7. Oświadczenie o rozliczeniu wkładu osobowego wzór,
  8. Oświadczenie o rozliczeniu wkładu rzeczowego wzór,
  9. Harmonogram otwartych konkursów ofert,
  10. Raport z konsultacji wraz ze stanowiskiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Program i wszystkie jego dokumenty są do pobrania na stronie Wrota Podlasia:

http://wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-podlaskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2017-r.html