Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Departament Ochrony Środowiska

Kolejne konkursy w Urzędzie Marszałkowskim

Realizacja działań z zakresu monitoringu, inwentaryzacji, ochrony i popularyzacji wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim

Zadania mogą być realizowane od 2017-03-01 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 95,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 50 000,00 zł
Wymagany całkowity wkład własny: 5 %

https://witkac.pl/#/Contest/View/1565

Edukacja ekologiczna w zakresie roli i ochrony zadrzewień w przestrzeni miejskiej – w formule regrantingu

Zadania mogą być realizowane od 2017-03-01 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 95,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 15 000,00 zł
Wymagany całkowity wkład własny: 5 %

https://witkac.pl/#/Contest/View/1575

Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa

Zadania mogą być realizowane od 2017-03-01 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł)
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 35 000,00 zł
Wymagany całkowity wkład własny: 5 %

https://witkac.pl/#/Contest/View/1574