Wybory do Podlaskiej Sieci Pozarządowej

Urząd Miejski w Suwałkach i Podlaska Sieć Pozarządowa serdecznie zapraszają na spotkanie organizacji pozarządowych Suwałk , dnia 25 stycznia 2018r., w sali konferencyjnej CWOP – Centrum Trójki, przy ul. T. Kościuszki 71 o godzinie 16.00.

W trakcie spotkania odbędą się wybory przedstawiciela Miasta do Podlaskiej Sieci Pozarządowej (wojewódzka rada organizacji pozarządowych). W 2017 roku minęła kadencja  przedstawicieli wybranych przez środowisko III sektora w naszym mieście. Zgodnie z Regulaminem Podlaskiej Sieci Pozarządowej do udziału w zbiórce wyborczej, z czynnym i biernym prawem wyborczym, mają prawo  organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich oddziały i jednostki terenowe z siedzibą w danym powiecie i funkcjonujące od co najmniej 6 miesięcy.

Każda z organizacji może być reprezentowana na zbiórce tylko przez jednego delegata, który posiada stosowne pisemne pełnomocnictwo władz statutowych swojej organizacji. Brak pełnomocnictwa uniemożliwia czynny i bierny udział w procedurze wyborczej.

Jedna osoba może na zbiórce reprezentować tylko jedną organizację.

Na spotkanie należy przynieść pełnomocnictwo (druk w załączeniu) podpisane przez uprawnione osoby. pełnomocnictwo suwałki

W spotkaniu będzie uczestniczył Pan Tomasz Dudziński i Pan Marcin Sekściński przedstawiciele Podlaskiej Sieci Pozarządowej, którzy zapoznają Państwa z najważniejszymi działaniami Sieci. Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania problemów III sektora, potrzeb organizacji z Suwałk.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 22 stycznia na maila: biuro[at]centrum3.suwalki.pl.


Informacja o Podlaskiej Sieci Pozarządowej

Podlaska Sieć Pozarządowa powstała w 2011 r. Obecnie  jest 34 osobową- reprezentacją organizacji pozarządowych z 15 powiatów województwa podlaskiego. Przedstawiciele III sektora zostali wybrani w powiatach na zbiórkach wyborczych, początkowo na 2-letnią, a obecnie 4-letnią kadencję. Główną ideą pracy Sieci jest reprezentowanie interesów sektora, zachęcanie przedstawicieli organizacji do tworzenia nowej jakości pracy w środowisku lokalnym, tworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji.

W 2013 roku Podlaska Sieć Pozarządowa przyjęła 4-letnią strategię, określając misje Sieci i kluczowe cele.

Misja: Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego

Cele strategiczne:

 • Zbudowanie silnej i kompetentnej reprezentacji podlaskich NGOs
 • Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem
 • Poprawa kontaktów-relacji między podlaskimi organizacjami pozarządowymi a otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami

Przedstawiciele Sieci uczestniczyli w pracach Kapituły Konkursu „Społeczna Inicjatywa Roku”, a w 2014 roku współrealizowali z Wojewodą Podlaskim Konkurs „Samorząd Przyjazny NGO”. W chwili obecnej 4 członków Sieci jest członkami Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podlaska Sieć Pozarządowa współpracowała przy realizacji projektów:

 • „Podlaskie otwarte”- realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG, projekt służy partycypacyjnemu wypracowaniu Programu „Podlaskie otwarte”. Program był rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli wielokulturowości , współpracy, partnerstwa i kontaktów trans granicznych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego województwa (zgodnie z diagnozą w strategii). Z grona PSP w skład Grupy Sterującej (odpowiedzialnej za przygotowanie programu) wchodzili: Monika Kożuchowska –Dojlido i Jan Oniszczuk. Lokalnie, w powiatach, odbyły się konsultacje wypracowywanych materiałów, a także współorganizowane „Biblioteki Żywych Książek”.
 • „Dobre Rady – modelowe rozwiązania Rad Działalności Pożytku Publicznego”- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFS, projekt miał na celu opracowanie i wdrożenie standardów pracy RDPP, zwiększenie przepływu informacji pomiędzy RDP, podniesienie wiedzy nt. dialogu obywatelskiego, konsultacji społecznych i RDPP. Członkowie PSP, wchodzący w skład Rad w swoich środowiskach aktywnie uczestniczyli w pracach Forum i Grupy Roboczej ds. standardów.
 • „Ogólnopolska debata III sektor dla Polski”realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG, projekt służy dyskusji i refleksji nad kondycja i przyszłością III sektora. W ramach projektu obok spotkań w powiatach, byliśmy współorganizatorami wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Obecnie bierzemy udział w pracach grup tematycznych  w ramach pracy nad Strategiczną Mapą Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego

Decyzją Sieci członkiem wspierającym Sieć jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, który zgodnie z regulaminem Sieci stanowi jej zaplecze logistyczne.

Więcej informacji na stronie: www.podlaskasiec.org.pl


REGULAMIN PODLASKIEJ SIECI POZARZĄDOWEJ

Misja Sieci:

Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Podlaska Sieć Pozarządowa (zwana dalej „Siecią”) jest reprezentacją organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm./ mających swoją siedzibę i realizujących swoje zadania statutowe ze sfery zadań publicznych na terenie województwa podlaskiego.
 2. Terenem działania Sieci jest obszar województwa podlaskiego.
 3. Cele i zadania Sieci mogą być realizowane także poprzez działania podejmowane poza terenem województwa.
 4. Sieć opiera swoje funkcjonowanie na podstawie niniejszego Regulaminu, który określa cele i zadania, strukturę i kompetencje poszczególnych jej organów, tryb powoływania jej członków oraz zasady funkcjonowania.
 5. Najważniejszymi wartościami, którymi kieruje się Sieć w swoich działaniach są: partnerstwo, dobro wspólne + dialog, wzajemny szacunek, odpowiedzialność, zaangażowanie, wiarygodność/ uczciwość.
 6. Sieć może używać własnego logo, papieru firmowego i pieczęci.

ROZDZIAL II

Cel i zasady działania

 • 2 Cele

Celami strategicznymi Sieci są:

 1. Zbudowanie silnej i kompetentnej reprezentacji podlaskich organizacji pozarządowych.
 2. Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem.
 3. Poprawa kontaktów/relacji między podlaskimi organizacjami pozarządowymi a otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami.
 • 3 Zadania

Sieć realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zbudowanie silnej i kompetentnej reprezentacji podlaskich organizacji pozarządowych

1)  Wzmacnianie kompetencji delegatów, w tym budowanie poczucia tożsamości, świadomości Sieci u delegatów;

2)  Zapewnienie trwałych struktur sieci  i płynności działania kolejnych delegatów;

3)  Stały i systematyczny kontakt z reprezentantami III sektora w ciałach konsultacyjnych i doradczych na poziomie województwa;

4)  Współpracę z samorządami powiatowymi w ramach „Porozumienia na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim” w zakresie zdefiniowania narzędzi współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 1. Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem.
 • Stworzenie bazy organizacji pozarządowych woj. podlaskiego;
 • Interaktywną stronę internetową;
 • Obecność na Facebooku i innych portalach społecznościowych;
 • Funkcjonowanie Newslettera;
 • Udział Sieci w opracowaniu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na poziomie województwa;
 • Inicjowanie spotkań, forów, debat dla podejmowania tematów ważnych dla III sektora;
 • Popularyzację Sieci wśród organizacji pozarządowych w powiatach;
 • Promowanie standardów pracy w organizacji;
 • Zbudowanie silnych struktur powiatowych;
 1. Poprawa kontaktów/relacji między podlaskimi organizacjami pozarządowymi a otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami.
 • Promocję akcji „1% na rzecz podlaskich organizacji pozarządowych”;
 • Konkursy:

– samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym;

– biznes przyjazny organizacjom pozarządowym;

– urzędnik (inny niż pełnomocnik)  przyjazny organizacjom pozarządowym;

 • Promowanie dobrych praktyk współpracy między organizacjami i otoczeniem (społeczność, samorząd, biznes, media);
 • Współpraca z mediami;
 • Współpraca z biznesem;
 • Zbudowanie tożsamości Sieci, a na jej bazie – kreowanie wizerunku Sieci;
 • Organizację/współorganizację imprez masowych dla społeczeństwa;
 • Stały kontakt medialny.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Sieci, ich prawa i obowiązki

 • 4 Skład Sieci
 1. W celu zapewnienia możliwie szerokiej reprezentacji III sektora z terenu całego województwa podlaskiego w skład Sieci wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego z każdego powiatu i miast na prawach powiatu.
 2. Każdy powiat ziemski (z wyjątkiem powiatu białostockiego) reprezentowany jest przez 2 delegatów, miasta na prawach powiatu: Łomża i Suwałki oraz powiat białostocki – 3 delegatów, Białystok – 4 delegatów.
 3. Udział w pracach Sieci ma charakter społeczny.
 4. Kadencja członków Sieci trwa 4 lata.
 5. W Sieci istnieją dwa rodzaje członkostwa:

1)    członkostwo zwyczajne, które posiadają delegaci z poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu,

2)    członkostwo wspierające, które posiada organizacja wskazana przez Sieć, jako instytucja stale, systematycznie wspierająca rozwój Sieci, stanowiąca jej zaplecze logistyczne i prowadząca Sekretariat Sieci.

 • 5 Wybór członków
 1. Zasady uzyskiwania członkostwa zwyczajnego:
 • Członkowie Sieci wybierani są podczas powiatowych zbiórek wyborczych.
 • W celu zachowania ciągłości prac Sieci przyjmuje się zasadę rotacyjnej wymiany członków zwyczajnych.
 1. W powiatach: Białystok (miasto), Hajnówka, Łomża (miasto), Mońki, Sokółka, Suwałki, Suwałki (miasto), Zambrów zbiórki wyborcze odbywać się będą co 4 lata od 2017 r.
 2. W powiatach: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Kolno, Łomża, Sejny, Siemiatycze, Wysokie Mazowieckie zbiórki wyborcze odbywać się będą co 4 lata począwszy od 2019 r.
 • W przypadku nie odbycia się wyborów w latach wynikających z kalendarza wyborczego dany powiat nie będzie miał swoich reprezentantów w Sieci.
 • Przeprowadzenie zbiórki następuje na wniosek Prezydium Sieci.
 • Przeprowadzeniem zbiórki zajmują się ustępujący delegaci reprezentujący dany powiat wraz z pełnomocnikiem powiatowym d/s organizacji pozarządowych.
 • Informacja o miejscu i terminie zbiórki wyborczej zostanie przekazana zainteresowanym podmiotom z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 • Udział w zbiórce wyborczej z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich oddziały i jednostki terenowe z siedzibą w danym powiecie i funkcjonujące od co najmniej 6 miesięcy.
 • Każda z organizacji może być reprezentowana na zbiórce tylko przez jednego delegata, który posiada stosowne pisemne pełnomocnictwo władz statutowych swojej organizacji. Brak pełnomocnictwa uniemożliwia czynny i bierny udział w procedurze wyborczej.
 • Jedna osoba może na zbiórce reprezentować tylko jedną organizację.
 • Nad przebiegiem spotkania i procedurą wyborczą czuwa 3-osobowa komisja wyborcza w składzie: osoba upoważniona przez Prezydium Sieci oraz osoby wybrane z osób obecnych na zbiórce wyborczej. Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na delegata z danego powiatu.
 • Uczestnicy spotkania zgłaszają kandydatów na reprezentanta powiatu w Sieci w trakcie trwania zbiórki wyborczej. Zgłaszane mogą być jedynie osoby posiadające bierne prawo wyborcze i obecne na zbiórce.
 • Każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Sieci.
 • Wybory odbywają się w sposób tajny na przygotowanych przez komisję wyborczą kartach.
 • Wybór delegata/ów następuje poprzez postawienie znaku X przy określonej ilości (przysługującej danemu powiatowi) nazwisk kandydatów.
 • Reprezentantami powiatu w Sieci zostają osoby, które uzyskały kolejno najwięcej (co najmniej 50%) oddanych ważnie głosów.
 • W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali 50% ważnych głosów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 • W przypadku ustania członkostwa delegata w trakcie kadencji, w określonych Regulaminem przypadkach, delegatem danego powiatu zostaje osoba, która na zbiórce wyborczej uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów.
 • W przypadku braku osób mogących zastąpić delegata danego powiatu w sposób określony w pkt 17) dopuszcza się możliwość zorganizowania w nich uzupełniających zbiórek wyborczych na wniosek min. 10 organizacji posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
 1. Zasady uzyskiwania członkostwa wspierającego:
 • Wybór członka wspierającego dokonywany jest co dwa lata na pierwszym powyborczym Walnym Zebraniu Sieci, spośród organizacji posiadających wpis do KRS zgłoszonych przez członków Sieci.
 • 6 Prawa i obowiązki członków
 1. Zwyczajnych:
 • Każdy członek Sieci ma prawo:
 1. brać udział w spotkaniach Sieci,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Sieci,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Sieci,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Sieci w podejmowanych działaniach zgodnych z jej celami.
 • Każdy członek Sieci ma obowiązek:

2.1) Na poziomie wiedzy i umiejętności:

 1. zapoznać się z przepisami regulującymi funkcjonowanie organizacji pozarządowych (przede wszystkim Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i śledzić pojawiające się zmiany w tych dokumentach,
 2. znać podstawowe zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego (ustawy samorządowe),
 3. znać podstawowe źródła informacji o możliwościach finansowania organizacji pozarządowych,
 4. posiadać wiedzę o organizacjach pozarządowych w swoim powiecie (jakie istnieją, cel ich działania, kto je reprezentuje).

2.2) Na poziomie działań:

 1. utrzymywać systematyczny kontakt i współpracować z pełnomocnikiem/ urzędnikiem odpowiedzialnym za nadzór i współpracę z organizacjami w starostwie, w zakresie aktualizacji listy organizacji, informowania organizacji,
 2. zbierać informacje o potrzebach organizacji dla efektywnego ich reprezentowania,
 3. brać aktywny udział w pracach nad programami współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
 4. zachęcać organizacje ze swojego powiatu do udziału w konsultacjach inicjowanych przez samorząd,
 5. informować swoje środowisko o działalności/ inicjatywach podejmowanych przez Sieć,
 6. zbierać dane / informacje niezbędne dla realizacji zadań Sieci.
 • Niezależnie od w/w obowiązków każdy członek Sieci powinien postępować zgodnie z wartościami określonymi w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu, przestrzegać postanowień Regulaminu i uchwał władz Sieci, dbać o rozwój swoich umiejętności, systematycznie poszerzać wiedzę niezbędną dla reprezentowania sektora, a także kształtowania pozytywnego wizerunku tak swojej organizacji, jak i całego środowiska organizacji pozarządowych.
 1. Wspierającego:
 • Reprezentant organizacji posiadającej status członka wspierającego ma prawo:
 1. brać udział w spotkaniach Sieci;
 2. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Sieci;
 3. korzystać z pomocy i zaplecza Sieci w podejmowanych działaniach zgodnych z jej celami;
 • Zadaniem członka wspierającego jest:
 1. stałe i systematyczne wspieranie rozwoju Sieci;
 2. wspieranie logistyczne Sieci (m.in. w procesie zwoływania i organizacji Walnego Zebrania Sieci, Prezydium Sieci, Grup Roboczych, itp.);
 3. prowadzenie sekretariatu Sieci;
 4. pośredniczenie między Siecią a Forum Pełnomocników.
 • 7 Ustanie członkostwa
 1. Członkostwo w Sieci członka zwyczajnego ustaje w skutek:
 • zakończenia kadencji;
 • dobrowolnego wystąpienia;
 • skreślenia z listy członków;
 • przyczyn losowych;
 1. W przypadku dobrowolnego wystąpienia członek Sieci informuje o tym pisemnie Prezydium, które w ciągu 3 miesięcy podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu danego członka.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

– niewywiązywania się z obowiązków członka i zaprzestania współpracy z Siecią,

– działania na szkodę Sieci,

– naruszania postanowień Regulaminu i uchwał Sieci.

 1. Skreślenie z listy członków następuje na wniosek Prezydium poprzez podjęcie stosownej uchwały na Walnym Zebraniu Sieci.
 2. Członek, w stosunku do którego została podjęta decyzja o wszczęciu procedury skreślenia z listy członków zostaje o tym fakcie poinformowany pisemnie przez Prezydium nie później niż na 30 dni przed Walnym Zebraniem Sieci.
 3. Do czasu podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków, Prezydium Sieci może zawiesić daną osobę w prawach i obowiązkach członka Sieci

ROZDZIAŁ IV

Struktura i funkcjonowanie Sieci

 • 8 Władze Sieci
 1. Władzami Sieci są:
 • Walne Zebranie Sieci
 • Prezydium Sieci
 1. Uchwały wszystkich władz Sieci zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania członków, chyba że regulamin stanowi inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. Podstawowym trybem głosowania jest tryb jawny (z wyłączeniem wyboru Prezydium), o tajnym trybie głosowania decyduje każdorazowo Sieć.
 • 9 Walne Zebranie Sieci
 1. Podstawowym organem Sieci jest Walne Zebranie Sieci.
 2. Walne Zebranie ustala kierunki działań, dokonuje wyboru członka wspierającego, dokonuje wyboru członków Prezydium oraz określa liczbę i zakres działania Grup Roboczych powoływanych w ramach Sieci.
 3. Sieć obraduje na Walnym Zebraniu co najmniej jeden raz w roku.
 4. Walne Zebranie Sieci zwołuje Prezydium rozsyłając zawiadomienia zawierające termin, miejsce i proponowany porządek obrad najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed datą zebrania.
 5. Zwołanie dodatkowego Walnego Zebrania następuje na wniosek połowy członków Prezydium lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Sieci. Dodatkowe zebranie Sieci musi zostać zwołane w terminie do 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.
 6. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący Prezydium, a w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium. W przypadku nieobecności wszystkich członków Prezydium zebraniom przewodniczy członek Sieci wybrany spośród zgromadzonych na zebraniu. Prawomocność obrad jest ważna bez względu na liczbę obecnych członków Sieci.
 7. W Walnych Zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście, specjaliści itp.
 • 10 Prezydium Sieci
 1. Do bieżących działań i reprezentowania Sieci między jej Walnymi Zebraniami, upoważnione jest wybrane przez członków Sieci Prezydium.
 2. Kadencja członków Prezydium trwa 2 lata.
 3. Wybór Prezydium następuje w dwóch etapach:

1)    w pierwszym etapie w wyniku głosowania określona zostaje liczebność Prezydium (nie mniej niż 5 osób).

2)    w drugim etapie zostają wybrani członkowie Prezydium. Zostają oni wybrani w wyniku tajnego głosowania wszystkich członków Sieci obecnych na Walnym Zebraniu.

 1. Procedura wyborcza Prezydium:
 • Do Prezydium zgłoszone mogą być jedynie osoby obecne na Walnym Zebraniu.
 • Każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Spośród nie kandydujących osób zostaje wybrana 3-osobowa komisja wyborcza, która czuwa nad właściwym przebiegiem wyborów.
 • Wybory odbywają się w sposób tajny z wykorzystaniem kart wyborczych przygotowanych przez komisję wyborczą.
 • Wybór członków Prezydium następuje poprzez postawienie znaku X przy określonej ilości nazwisk kandydatów.
 • Członkami Prezydium zostają osoby, które uzyskały kolejno najwięcej oddanych ważnie głosów.
 • W przypadku, gdy większa liczba kandydatów niż miejsc w Prezydium otrzyma jednakową liczbę głosów, przeprowadzana jest z ich udziałem kolejna tura głosowania.
 1. Po wyborze Prezydium Sieci konstytuuje się i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Rzecznika Prasowego.
 2. Prezydium Sieci spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku (nie wliczając w to Walnego Zebrania).
 3. W przypadku rezygnacji członka Prezydium z pełnionej funkcji, lub ustaniu jego członkostwa w Sieci zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu na najbliższym Walnym Zebraniu Sieci dokonuje się wyboru kolejnej osoby na wakujące miejsce w Prezydium zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.
 • 11 Grupy Robocze
 1. Liczbę i zakres działania Grup Roboczych określa Walne Zebranie Sieci.
 2. Po ustaleniu liczby i zakresu działania Grup roboczych, członkowie Sieci zapisują się do nich zgodnie z własnymi zainteresowaniami i przygotowaniem merytorycznym (co najwyżej do trzech Grup)
 3. Grupy konsultują dokumenty i problemy w swoim obszarze tematycznym, a wnioski przekazują do Prezydium Sieci.
 4. Grupy podejmują się realizacji przydzielonych im zadań szczegółowych, wnioski z ich realizacji przekazują do Prezydium Sieci.
 5. Grupy robocze spotykają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku (nie wliczając w to Walnego Zebrania).
 • 12 Pozostałe
 1. W wykonywaniu prac na rzecz Sieci oraz Prezydium wskazane jest w jak największym zakresie wykorzystywanie drogi elektronicznej.
 2. Protokoły z posiedzeń podpisuje prowadzący posiedzenia i sekretarz.
 3. Zmiany Regulaminu można dokonać na Walnym Zebraniu Sieci większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków.

 

 

Wersja po zmianach przyjęta na Walnym Zebraniu Sieci w dniu 30.09.2016 r.