Wyniki oceny formalnej FIO 2015

Departament Pożytku Publicznego ogłosił zakończenie ocen formalnych ofert złożonych w konkursie FIO 2015 (Priorytet 2,3,4 kierunek działania 1).

Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wyniki oceny formalnej. Oferty uszeregowane zgodnie z numerami FIO.

W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje możliwość odwołania, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Departamentu Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2015

Odwołanie (np. poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień) przysługuje we wszystkich przypadkach jeśli oferta została złożona przez Generator w terminie tj. do 21.01.2015 r. godziny 16:15.

 

UWAGA:

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej, tj. do dnia 19.03.2015 r. W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 

 

 

FIO_2015_lista_formalna

Dodaj komentarz