Regulamin CWOP „CENTRUM TRÓJKI” w Suwałkach

Regulamin CWOP „CENTRUM TRÓJKI” w Suwałkach

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach jest realizacją zadania publicznego dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) CWOP lub „Centrum Trójki” – należy przez to rozumieć Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach,

2) Prowadzących CWOP – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA i Fundację Prometeusz,

3) Składnikach majątku – należy przez to rozumieć pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach wraz z wyposażeniem,

4) Korzystający – należy przez to rozumieć organizację pozarządową, grupę nieformalną lub grupę inicjatywną, która podpisała i złożyła „Wniosek o skorzystanie z pomieszczenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach” wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5) Personelu CWOP – należy przez to rozumieć personel Udostępniającego, wykonujący czynności związane z udostępnianiem składników majątku.

2. CWOP udziela wsparcia Korzystającemu w zakresie jego działalności statutowej.

3. Pomoc w CWOP udzielana jest poprzez wsparcie merytoryczne, techniczne, informacyjne i promocyjne oraz inne według możliwości CWOP.

4. Wszelkie usługi są świadczone przez CWOP na zasadzie równego dostępu wszystkich zainteresowanych Korzystających.

5. CWOP mieści przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. Tel. +48 (087) 566 79 97 e-mail: biuro [at] centrum3.suwalki.pl

6. CWOP działa przez 5 dni w tygodniu (w dni pracujące) od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek – 8.00-16.00

Wtorek- 12.00-20.00

Środa – 8.00-16.00

Czwartek – 12.00-20.00

Piątek – 8.00-16.00

7. CWOP prowadzone jest przez personel CWOP, do którego obowiązków należy m. in.:

– promocja CWOP i jego oferty,

– nawiązanie współpracy z organizacjami,

– współpraca z przedstawicielami samorządu oraz innymi grantodawcami lub partnerami,

– ustalenie harmonogramu spotkań organizacji, konsultacji ze specjalistami,

– udzielanie porad pierwszego kontaktu organizacjom pozarządowym,

– tworzenie i aktualizowanie bazy informacyjnej nt. trzeciego sektora,

– prowadzenie ewidencji spraw zgłaszanych przez NGO.

8. Zadania CWOP:

– współpraca z organizacjami pozarządowymi,

– wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej,

– tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,

– organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych,

– organizacja spotkań informacyjnych,

– świadczenie usług doradczych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

9. Poradnictwo stacjonarne:

Pomoc informacyjna i poradnicza udzielana będzie codziennie w dni robocze w godzinach działalności CWOP. Informacje będą udzielane telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz osobiście w siedzibie CWOP. Doradztwo z zakresu poradnictwa podstawowego prowadzone będzie w sposób ciągły w godzinach otwarcia CWOP. Osoby korzystające z pomocy doradcy CWOP mają do dyspozycji sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, telefon oraz ksero, drukarkę i skaner. Na miejscu możliwe będzie uzyskanie pierwszej porady z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, podstawowych przepisów dotyczących trzeciego sektora, jak również aktualnych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych. Doradztwo z zakresu poradnictwa specjalistycznego dotyczące działalności organizacji pozarządowych prowadzone będzie po indywidualnym uzgodnieniu terminu z osobą zainteresowaną. O potrzebie skierowania na konsultację do specjalisty będą decydować doradcy CWOP podczas poradnictwa z zakresu podstawowego.

10. W CWOP organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie korzystać zarówno z pomieszczeń, jak i wyposażenia zgodnie zasadą równego dostępu dla każdej organizacji zgodnie z „Regulaminem korzystania z pomieszczeń i wyposażenia CWOP w Suwałkach”. Do dyspozycji organizacji są:

– sala konferencyjna z możliwością organizowania spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw itp.,

– sala komputerowa ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu,

– rzutnik multimedialny,

– zaplecze kuchenne,

– flipchart,

– skrytki w szafkach metalowych.

Dodaj komentarz