Regulamin korzystania z pomieszczeń i wyposażenia w „CENTRUM TRÓJKI”

Regulamin korzystania z pomieszczeń i wyposażenia w „CENTRUM TRÓJKI”

1. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, zwane dalej CWOP lub „Centrum Trójki”: działa w budynku użyczonym przez Miasto Suwałki, zlokalizowanym w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71.

2. Z pomieszczeń CWOP w godzinach jego funkcjonowania, mogą korzystać organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne podejmujące kroki do rejestracji organizacji pozarządowej oraz grupy nieformalne zwane dalej Korzystającym. Korzystanie z pomieszczeń CWOP poza godzinami funkcjonowania, możliwe jest w miarę możliwości kadrowych organizacji prowadzących CWOP.

3. Podstawą udostępnienia pomieszczeń Korzystającemu jest wypełniony „Wniosek o skorzystanie z pomieszczenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach” (załącznik do niniejszego Regulaminu) i złożenie go w siedzibie CWOP w formie pisemnej lub przesłanie go w formie elektronicznej na adres: biuro[at]centrum3.suwalki.pl

4. Odmowa udostępnienia pomieszczeń i wyposażenia może nastąpić w przypadku:

a) wcześniejszego naruszania regulaminu przez Korzystającego,

b) wcześniejszego zaplanowania działań w pomieszczeniach o które Korzystający występuje,

c) organizowania przedsięwzięć ciągłych, które zaburzają normalną pracę CWOP,

d) innych uzasadnionych przyczyn. O odmowie udostępnienia pomieszczeń i wyposażenia personel CWOP informuje Korzystającego bez zbędnej zwłoki.

5. Każda organizacja pozarządowa w ramach swojej działalności lub grupa nieformalna i inicjatywna, może w następujący sposób korzystać z pomieszczeń CWOP:

a) korzystać z zasobów lokalowych, po wypełnieniu „Wniosku o skorzystanie z pomieszczenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach” (załącznik do niniejszego Regulaminu),

b) korzystać z urządzeń biurowych, kuchennych i z księgozbioru,

c) podawać adres CWOP jako adres do korespondencji, bez możliwości rejestracji jako adresu siedziby organizacji – po wypełnieniu „Wniosku o udzielenie adresu korespondencji”,

d) upowszechniać materiały informacyjne dotyczące własnej działalności (ulotki, plakaty, itp.) w miejscach do tego przeznaczonych,

e) pozostawiać podręczne materiały w szafkach depozytowych.

6. Działania podejmowane przez Korzystającego muszą być zgodne z zadeklarowanymi we „Wniosku o skorzystanie z pomieszczenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach”, a wszelkie modyfikacje należy zgłaszać personelowi CWOP.

7. Korzystający przebywający na terenie CWOP jest odpowiedzialny za:

a) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

b) zachowanie w niepogorszonym stanie wyposażenia pomieszczeń, np: sprzętu biurowego i elektronicznego, księgozbioru, mebli, itp.

c) zachowanie porządku i czystości,

d) Korzystający zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia szkody powstałej w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wyposażenia,

e) stosowania się do poleceń porządkowych personelu CWOP.

8. Użytkowany sprzęt i wyposażenie nie może być wykorzystywane w celach prywatnych. Wypożyczenie sprzętu i wyposażenia poza lokal CWOP może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą personelu CWOP za potwierdzeniem pisemnym. W przypadku stwierdzenia przy zwrocie, uszkodzeń wyposażenia prowadzący CWOP obciąża Korzystającego kosztami naprawy lub zakupu nowego wyposażenia.

9. W pomieszczeniach CWOP obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) używania otwartego ognia i środków łatwopalnych,

b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych,

c) prowadzenia działań politycznych, w tym np. zakładanie komitetów wyborczych, nie dotyczy działań profrekwencyjnych i monitorujących prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

10. W razie zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie CWOP lub takiego podejrzenia, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel CWOP oraz odpowiednie służby.

11. Za rzeczy Korzystającego pozostawione w pomieszczeniach CWOP, personel CWOP nie ponosi odpowiedzialności.

12. Za powstałe szkody materialne i nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wszelkie konsekwencje ponosi Korzystający.

13. Niestosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu skutkuje:

a) ograniczeniem zakresu współpracy z Korzystającym,

b) nakazem natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń CWOP,

c) odmową kolejnych udostępnień pomieszczeń i/lub wyposażenia,

d) konsekwencjami wynikającymi z odrębnych przepisów prawnych.

14. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje personel CWOP, od decyzji personelu można się odwołać do zarządu organizacji prowadzącej CWOP lub Pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. Organizacji Pozarządowych.

Dodaj komentarz